Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Klimatu i Środowiska


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Klimatu i Środowiska

Komunikat Termin ważności

KSr-V.6220.1.100.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.2000.; dalej: ustawa k.p.a.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o wezwaniu Inwestora pismem z dnia 30.03.2023 r. do wyjaśnień i uzupełnienia materiałów dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa magistrali sieci cieplnej napowietrznej 2xDn 500 na odcinkach od punktów (C1/1) - (C1/1a), (C1/3h) - (C1/3b) oraz kanałowej na odcinkach od punktów (C1a/) - (C1/3), (C1/3b) - (C1/5) na sieć cieplną o średnicy 2xDn 700 mm napowietrzną i preizolowaną w rejonie Alei Armii Poznań oraz ul. Garbary, Ku Cytadeli, Na Pogórniku, Kutrzeby w Poznaniu w zakresiezgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KSr-V.6220.1.100.2023

od 2023-03-31 do 2023-04-14

Komunikat z dnia 30 marca 2023r.

Na podstawie art. 152b. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.j), do Wydziału Klimatu i Środowiska wpłynęły następujące zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

KSr-II.6220.105.2023 - zmiana dla instalacji POZ0368, ul. Wspólna 29 w Poznaniu

KSr-II.6220.107.2023 - zmiana parametrów instalacji TON Poznań / AE, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznań

KSr-II.6220.104.2023 - zmiana danych dla instalacji POZ0274, ul. Żmigrodzka 49 w Poznaniu

KSr-II.6220.103.2023 - zmiana danych dla instalacji POZ0240, ul. 28-go Czerwca 1956 r. nr 328 w Poznaniu

KSr-II.6220.102.2023 - zmian danych dla instalacji POZ0113, ul. Leszka 44 w Poznaniu

KSr-II.6220.101.2023 - zmiana danych dla instalacji POZ0090, ul. Obodrzycka 61 w Poznaniu

KSr-II.6220.100.2023 - zmiana danych dla instalacji POZ0089, ul. Szwedzka 6 w Poznaniu

KSr-II.6220.99.2023 - zmiana danych dla instalacji POZ0082. ul. Szwajcarska 14 w Poznaniu

KSr-II.6220.98.2023 - zmiana danych dla instalacji POZ0025, ul. Szczepankowskiego 15a w Poznaniu 

KSr-II.6220.97.2023 - zmiana danych dla instalacji POZ0013, ul. Kościuszki 99 w Poznaniu

KSr-II.6220.96.2023 - zmiana parametrów instalacji TON Poznań AE, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu

KSr-II.6220.95.2023 - zmiana danych dla instalacji (71130N!) POZNAŃ HAWELAŃSKA (PPO_POZNAN_HAWELANSKA), ul. Naramowicka 92 w Poznaniu

KSr-II.6220.94.2023 - zmiana danych dla instalacji 1142 (71165N!) POZNAŃ OGNIK (PPO_POZNAN_OGNIK, ul. Bułgarska 113 w Poznaniu

Organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia - art 152b. ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.j)

od 2023-03-30 do 2023-04-07

KSr-V.6220.1.63.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.98.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozszerzenie katalogu odpadów przewidzianych do zbierania oraz przetwarzania na terenie części dz. ewid. o nr 34/2 przy ul. Szarych Szeregów", ark. 18, obręb Strzeszyn, Poznań

Wnioskodawca: RAJ-TRANS Rajmund Tulecki, Adam Tulecki S. C., ul. Synów Pułku 23, 60-462 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Adama Brzezińskiego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z dnia 28.03.2023 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z 13.03.2023 r.;
 • o przekazaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu informacji na temat funkcji i sposobu zagospodarowania terenów otaczających teren inwestycyjny przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie m. Poznań.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.63.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.98.2022)

od 2023-03-30 do 2023-04-13

KSr-V.6220.1.42.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.45.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja zakładu przy ul. Krańcowej 14".

Wnioskodawca: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań reprezentowana przez Pana Wojciecha Nowickiego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

ponownie zawiadamia Strony:

I.    o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
II.   o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia (znak: WOO-I.4221.142.2022.BM.5 z dnia 31.10.2022 r.), w którym to tamtejszy organ uzgodnił w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację planowanego przedsięwzięcia jednocześnie określając wymienione w postanowieniu warunki; na wniosek Inwestora uzyskano ponowne stanowisko tamtejszego organu - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem (znak: WOO-I.4221.293.2022.BM.1 z dnia 11.01.2023 r.), ponownie uzgodnił w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację planowanego przedsięwzięcia jednocześnie określając wymienione w postanowieniu warunki;
III.  o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego postanowienia (znak: DSK-IV.7030.1.14.2022 z dnia 9.11.2022 r.), w którym to tamtejszy organ postanowił zaopiniować pozytywnie planowane przedsięwzięcie;
IV.   o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  opinię sanitarną (znak: NS.9011.145.2022.TŻ z dnia 12.09.2022 r.), w którym to tamtejszy organ zaopiniował pozytywnie przedłożoną dokumentację w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniem określonym w opinii;
V.    o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowienia (znak: PO.RZŚ.4360.67.2022.AO z dnia 26.10.2022 r.), w którym to tamtejszy organ uzgodnił przedmiotową inwestycję w realizowanym wariancie i określił warunki jej realizacji sprecyzowane w treści postanowienia;
VI.   o warunkach sformułowanych przez Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, które zostaną zawarte w treści osnowy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 1. Zachować jak największą ilość istniejących drzew, niekolidujących z planowaną inwestycją.
 2. Przeprowadzić nasadzenia kompensacyjne w rodzimym gruncie na terenie przedmiotowej nieruchomości, bądź w przypadku braku miejsca w najbliższym otoczeniu.
 3. Do nasadzeń zastosować gatunki drzew, osiągające docelowo duże rozmiary, przystosowane do warunków miejskich.
 4. Do nasadzeń zastosować wysokiej jakości materiał szkółkarski, dużych, rozrośniętych egzemplarzy roślin...

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!!

od 2023-03-30 do 2023-04-13

KSr-V.6220.1.92.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.2000.; dalej: ustawa k.p.a.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o przekazaniu pismem z dnia 28.03.2023 r. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka budynków usługowo-magazynowych oraz budowa zespołu mieszkaniowego z częścią usługową i garażem podziemnym przy ul. Samotnej 4 w Poznaniu, planowane do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 12/2, 10/10, ark. 20, obręb 60 Dębiec

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KSr-V.6220.1.92.2023

od 2023-03-29 do 2023-04-12

KSr-V.6220.1.31.2023 (dawniej KOS-V.6220.143.2021)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie podczyszczalni ścieków technologicznych dla Malta Decor Sp. z o.o." (inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. 1/12 i 72/1, ark. 15, obręb Komandoria przy ul. Wołkowyskiej 32, woj. Wielkopolskie)

Wnioskodawca: Malta-Decor Sp. z o.o., ul. Wołkowyska 32, 61-132 Poznań reprezentowana przez Pana Michała Sienkiewicza

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.),

zawiadamia Strony

iż w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 20.03.2023 r. w celu dołączenia go do dotychczas przekazanych, przez tut. Wydział materiałów oraz w przypadku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wzięcie pod uwagę zapisów uzupełnienia podczas wydawania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

KSr-V.6220.1.31.2023 (dawniej KOS-V.6220.143.2021)

od 2023-03-29 do 2023-04-14

KSr-V.6220.1.42.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.45.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja zakładu przy ul. Krańcowej 14".

Wnioskodawca: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań reprezentowana przez Pana Wojciecha Nowickiego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2000 ze zm.),

zawiadamia Strony

iż w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wyjaśnienia i uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, będące odpowiedzią na wezwania tut. Wydziału z dnia 28.02.2023 r.

Ponadto Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zwrócił się do powyższych organów z prośbą o dołączenie uzupełnień do dotychczas przekazanych, przez tut. Wydział materiałów.

KSr-V.6220.1.42.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.45.2022)

od 2023-03-29 do 2023-04-12

KSr-V.6220.1.80.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.123.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie centrum logistyczno-magazynowo-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na działkach: 10/5, 10/14, 11/17, 11/12, 11/9, 10/1, ark. 18, obręb Krzesiny oraz na działce nr 1/8, ark. 19, obręb Krzesiny w Poznaniu.

Wnioskodawca: IPD 8 Sp. z o.o., ul. Grzybowska 2/78, 00-131 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Marka Benedykcińskiego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z dnia 27.03.2023 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z 07.03.2023 r.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.80.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.123.2022)

od 2023-03-28 do 2023-04-11

KSr-V.6220.1.50.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.69.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową i garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego przy ulicy Fortecznej w Poznaniu, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 19/9, 19/10, 19/11, 19/13, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 48/1, 48/2, 48/3, 35/11, 37/6, części działki 37/1, ark. 5, obręb Starołęka, Poznań

Wnioskodawca: Project Management Ferchmin Equity Sp. z o. o. sp. komandytowa, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Pysznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z dnia 27.03.2023 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z 10.03.2023 r. w celu ujednolicenia akt sprawy;
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia;
 • o wydaniu opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 18.07.2022 r. (znak: PO.ZZŚ.4.435.385.2022.MS.1) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, podtrzymana pismem z dnia 19.01.2023 r. (znak: PO.ZZŚ.4.435.385.2022.MS.2),
 • o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 25.01.2023 r. (znak: NS.9011.1.181.2022.AC) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30.01.2023 r. (znak: WOO-IV.4220.122.2023.GL.1) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nam środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zawarte w załączonych kopiach opinii oraz następujące warunki nałożone przez Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania:

 1. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynować w obrębie palcu budowy.
 2. Podczas prowadzonych prac budowlanych i rozbiórkowych zapewnić segregacje odpadów i ich zagospodarowanie na wymaganych poziomach.
 3. Zawartość substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi nie powinny przekraczać w glebie i ziemi dopuszczalnych wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi...

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!!

od 2023-03-28 do 2023-04-11

KSr-V.6220.1.43.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.46.2022)

PODANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali magazynowo - biurowej H1 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni na dz. nr ew. 4 z obrębu Dębiec przy ul. Samotnej w Poznaniu toczącego się na wniosek Inwestora: IDEAL DISTRIBUTION PARK Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa reprezentowanego przez Pana Pełnomocnika: Pana Marka Benedykcińskiego, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1029 ze zm.),

informuje:

 1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 2. o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach: 7.30 - 15.30 (pn - pt) - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, celem sprawnej obsługi;
 3. o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie:
 • pisemnej w sekretariacie Wydziału Klimatu i Środowisko oraz w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska

lub

w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 29.03.2023 r. do 27.04.2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 49 39) lub Pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 61 878 40 53, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

KSr-V.6220.1.43.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.46.2022)

od 2023-03-28 do 2023-04-27

KSr-V.6220.1.43.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.46.2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu korekty zapisu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa hali magazynowo - biurowej H1 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni na dz. nr ew. 4 z obrębu Dębiec przy ul. Samotnej w Poznaniu z dnia 21.03.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.43.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.46.2022)

od 2023-03-28 do 2023-04-11

KSr-V.6220.1.100.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.2000.; dalej: ustawa k.p.a.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o przekazaniu pismem z dnia 27.03.2023 r. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa magistrali sieci cieplnej napowietrznej 2xDn 500 na odcinkach od punktów (C1/1) - (C1/1a), (C1/3h) - (C1/3b) oraz kanałowej na odcinkach od punktów (C1a/) - (C1/3), (C1/3b) - (C1/5) na sieć cieplną o średnicy 2xDn 700 mm napowietrzną i preizolowaną w rejonie Alei Armii Poznań oraz ul. Garbary, Ku Cytadeli, Na Pogórniku, Kutrzeby w Poznaniu

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KSr-V.6220.1.100.2023

od 2023-03-28 do 2023-04-11

KSr-V.6220.1.55.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.85.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (drogi, parkingi, uzbrojenie terenu), miejscami rekreacji i wypoczynku oraz układami zieleni", planowanego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 19/1,  19/2, 20/1, 20/2 i 21/6 ark. 13 obręb Żegrze.

Wnioskodawca: Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Sugiero

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ooś, Wydział Klimatu i Środowiska (dawniej Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska) Urzędu Miasta Poznania, działając w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wydaniu, na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś, postanowienia z dnia 23.03.2023 r o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: alina_berkowska@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.55.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.85.2022)

od 2023-03-27 do 2023-04-11

KSr-V.6220.1.31.2023 (dawniej KOS-V.6220.143.2021)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Babimojskiej w Poznaniu na działkach geodezyjnych nr 7/9 (ark. 33), 2/1 (ark. 34), obręb Junikowo, miasto Poznań, powiat Poznań, województwo Wielkopolskie

Wnioskodawca: Ronson Development SPV2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa reprezentowana przez Pana Dominika Kretschmer, Ronson Development SPV2 Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 7 lok. U2, 60-179 Poznań

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, działając w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony,

iż pismem z dnia 23.03.2023 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie odniesienia się do przedłożonych w toku niniejszego postępowania uwag.

od 2023-03-27 do 2023-04-11

KSr-V.6220.1.117.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.; dalej: ustawa k.p.a.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 1. iż na wniosek z dnia 16.03.2021 r. (data wpływu 20.03.2023 r.) Pełnomocnika: Pana Roberta Cieślika, występującego w imieniu  planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci cieplnej dla zasilania planowanych budynków przy ul. Grunwaldzkiej/Matejki w Poznaniu
  w granicach działek ewidencyjnych o nr: 3/1 ark. 09, obr. 39; 47/1, 47/2, ark. 08, obr. 39; 76/47, 76/50, 76/52, 76/51, 76/42, 76/37, 76/35, 76/40, 76/34, 46/35, ark. 12, obr. 39.
 2. pismem z dnia 23.03.2023 r. przekazano, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1),  2) i 4) zgodnie z  art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), kopię ww. wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia do organów:
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań),
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań),
 • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań), 

z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784070). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: malgorzata_lochynska@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KSr-V.6220.1.117.2023

od 2023-03-24 do 2023-04-07

KSr-V.6220.1.107.2023

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. "Rozbudowa istniejącego budynku linii makaronowych o nową halę produkcyjną, wraz z uruchomieniem nowej linii technologicznej produkcji makaronu oraz linii technologicznej służącej do pakowania gotowego produktu, na terenie Zakładu Unilever Polska S.A., Oddział Żywności, Zakład Produkcyjny w Poznaniu ul. Bałtycka 43, 61-017 Poznań"

Wnioskodawca: Unilever Polska S.A., Oddział Żywności, Zakład Produkcyjny w Poznaniu, ul. Bałtycka 43, 61-017 Poznań reprezentowany przez pełnomocnika  Pana Dariusz Mączkowiaka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu na wniosek podmiotu Unilever Polska S.A., Oddział Żywności, Zakład Produkcyjny w Poznaniu, ul. Bałtycka 43, 61-017 Poznań postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • o przekazaniu wniosku z 02.02.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego. Dokumenty można również składać w sekretariacie Wydziału Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem platformy e-puap lub drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.107.2023

od 2023-03-24 do 2023-04-07

KSr-V.6220.1.33.2023 (dawniej KOS-V.6220.159.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Remont mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy mostu Chrobrego w Poznaniu"

Wnioskodawca: Miasto Poznań reprezentowane przez Prezydenta Miasta Poznania w imieniu, którego działa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań reprezentowane przez Pana Łukasza Szubę, SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k., ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż pismem z dnia 22.03.2023 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu oraz ochrony zieleni.

KSr-V.6220.1.33.2023 (dawniej KOS-V.6220.159.2022)

od 2023-03-24 do 2023-04-07

KSr-V.6220.1.40.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.35.2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania działając w imieniu Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: Echo Investment S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Adama Marczaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w Poznaniu przy ul. Opieńskiego i ul. Szeligowskiego, na działkach nr ew. 157/5, 158/6, 189/57 (ark. 18)  obr. 0053 Piątkowo"

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z 21.03.2023 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Poznaniu wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia z 16.03.2023 r. stanowiących odpowiedź na wezwania tutejszego Organu z 27.02.2023 r.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KSr-V.6220.1.40.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.35.2022)

od 2023-03-22 do 2023-04-05

KSr-V.6220.1.57.2023 (dawniej: KOS-V.6220.88.2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: BATPOL Rafał Siejek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanego na części działki o nr 2/26 ark. 01, obręb Główna, miasto Poznań, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z 21.03.2023 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z 20.02.2023 r. stanowiącego odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 18.01.2023 r. 

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KSr-V.6220.1.57.2023 (dawniej: KOS-V.6220.88.2022)

od 2023-03-22 do 2023-04-05

KSr-V.6220.1.96.2023

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   pn.: "Budowa: hali magazynowej z częścią administracyjno-socjalną, budynku biurowego, budynku pompowni i zbiornika p. poż., zbiornika retencyjnego, wraz z niezbędnymi instalacjami w tym instalacją gazową, urządzeniami, infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi", planowanego na terenie działki 4/5 i część działki 4/6, ark. 18, obręb Żegrze.

Wnioskodawca Przedsiębiorstwo  KPS Sp. z o.o., ul. Koronkarska 19, 61-005 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika: Pana Wojciecha Mudrow, Partner Plan Biuro Inżynierskie Budownictwa Sp. z o.o.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia  20.03.2023 r., w celu ujednolicenia akt sprawy.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska (dawniej Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska). Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach: 8:00-10:00 lub 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: alina_berkowska@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.96.2023

od 2023-03-22 do 2023-04-05