Decyzje zatwierdzające ugodę w zakresie zmiany stanu wody na gruntach

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Klimatu i Środowiska

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej ugodę w zakresie zmiany stanu wody na gruntach,
 • dokument zawierający treść ugody.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Wydziału, pok. 203, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł

Termin i sposób załatwienia

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zmianami) art. 235 ust. 1

Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wydziału Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.), którym wydanie decyzji zatwierdzającej ugodę w zakresie zmiany stanu wody na gruntach
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych przez Panią/Pana informacji.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Nowak
Data wytworzenia informacji: 2023-01-10 00:00
Opis zmian: aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Hanna Nowak
Data i godzina publikacji: 2023-01-10 14:53