Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Oświaty

Wymagane dokumenty

Dokumentacja złożona w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinna zawierać:

 • wypełniony wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania
  przez młodocianego pracownika egzaminu)
 • kopie umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego
  i w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwa pracy,
 • oryginał lub kopie dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe prowadzącego szkolenie (jeśli jest to właściciel lub osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie
  wraz umową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie (jeśli jest to właściciel lub osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie
  wraz umową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),
 • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (czyli załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.),
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (należy wpisać formy i kwoty otrzymanej pomocy publicznej w ostatnich 3 latach),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Oświaty, ul. Libelta 16/20 Poznań, Biuro Podawcze (parter) lub pokój 220

Podstawa prawna

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), z uwzględnieniem § 1, § 6,
§ 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 j.t.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 j.t.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania
  z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
  e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 104
  i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, § 1, § 6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz art. 37 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 j.t.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, którym
  jest złożenie wniosku o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
  ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-06-07 13:47