Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Oświaty

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników-złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (załącznik nr 2).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopię dyplomu, certyfikatu, świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • kopie dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie,
 • w przypadku, gdy kształcenie prowadzi osoba zatrudniona u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego jej zatrudnienie u pracodawcy i zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie szkolenia młodocianego pracownika,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3),
 • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym,
  w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (załącznik nr 4), albo kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w ww. okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis (załącznik nr 5),
 • oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (załącznik nr 6).

Miejsce złożenia dokumentów

Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami można:

 1. przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania Oddział Ekonomiczny, 61-706 Poznań ul. Libelta 16/20,
 2. przesłać drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Urzędu Miasta Poznania (niezbędne do tego jest posiadanie profilu zaufanego): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UMPoznan

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek 07:30-17.00

wtorek 07:30-15.30

środa 07:30-15.30

czwartek 07:30-15.30

piątek 07:30-15.30

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dniam24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Poznań, pracodawca zobowiązany jest powiadomić Prezydenta Miasta Poznania (załącznik nr 1), a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem
  -również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (obowiązek wynikający z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).
 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania
  z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
  e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 104
  i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, § 1, § 6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz art. 37 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 j.t.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, którym
  jest złożenie wniosku o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
  ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gwizdała
Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dagmara Walczak
Data i godzina publikacji: 2023-09-04 13:59