Wydział Oświaty (Ow)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Przemysław Foligowski
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
tel. 61 646 3344 (sekretariat), fax 61 878 4202
ow@um.poznan.pl
www.poznan.pl/oswiata

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawy osobowe dyrektorów szkół i placówek oświatowych, sprawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania technicznego obiektów oświatowych, współdziałania z Kuratorium w zakresie sieci szkół i placówek oraz powoływania dyrektorów szkół i placówek. Prowadzi nadzór nad organizacją pracy podległych szkół i placówek oraz działania na rzecz polepszenia tej organizacji. Organizuje i koordynuje wydarzenia o charakterze oświatowym. Koordynuje planowanie i realizację budżetów szkół i placówek oświatowych, sprawy ewidencji i udzielania dotacji jednostkom i placówkom oświaty prowadzonym przez inne niż Miasto Poznań podmioty, a także sprawy dotyczące realizacji odrębnych programów w jednostkach i placówkach oświaty z wyłączeniem zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Opracowuje założenia do polityki oświatowej Miasta oraz wdraża instrumenty finansowe oddziaływujące na poziom nauczania w szkołach i placówkach. Współdziała z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami w odniesieniu do funkcjonowania miejskich placówek oświatowych poprzez zasięganie opinii, informowanie  oraz ustalanie listy zadań powierzonych dotyczących remontów. Udziela instruktażu, organizuje narady i spotkania z dyrektorami oraz pracownikami szkół i placówek oświatowych. Dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Ow-IV.4430;

Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Ow-VII.4470.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Pan Mariusz Wiśniewski - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Data wytworzenia informacji: 2023-06-12 00:00
Opis zmian: Załącznik (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Dagmara Antczak
Data i godzina publikacji: 2023-06-13 11:43