Dostęp do informacji publicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Straż Miejska Miasta Poznania

Wymagane dokumenty

Wniosek, w którym zawarte są następujące elementy:

  • oznaczenie wnioskodawcy
  • oczekiwania wobec SMMP dot. udostępnienia informacji publicznej
  • oczekiwania wobec SMMP w zakresie sposobu i formy przekazania odpowiedzi na wniosek
  • podpis wnioskodawcy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy),
  • może być złożony w dowolniej formie.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje SMMP, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Rejestr Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej SMMP (do pobrania plik: Załączniki do sprawy / Rejestr wniosków).

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@smmp.pl
  • faksem na nr 61-646-05-90
  • pocztą na adres: ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1 ustawy). Wówczas SMMP w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 902)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Inne informacje

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - posiadany przez nas profil na platformie e-PUAP nosi nazwę, zgodnie z pełną nazwą jednostki,  Straż Miejska Miasta Poznania i pod takim hasłem jest możliwe jego odnalezienie w wyszukiwarce portalu. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Straży Miejskiej Miasta Poznania - /087bfqcx3d/SkrytkaESP zlokalizowana i obsługiwana jest również w ramach ww. platformy.

Obowiązek informacyjny

Pełna treść do pobrania w załączniku:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej Miasta Poznania

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Janusz Zwierzchowski
Data wytworzenia informacji: 2023-05-12 00:00
Opis zmian: aktualizacja Rejestru wniosków (Aktualizacja)
Opublikował(a): Janusz Zwierzchowski
Data i godzina publikacji: 2023-05-12 09:05