Straż Miejska Miasta Poznania (STRAZMIA)

Kierownik/Dyrektor

Waldemar Matuszewski
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań
Zgłoszenia interwencji - całodobowo, tel. 986; fax. 61-646-05-90
godziny urzędowania: Komenda - pn.-pt. 7,30-15,30; tel. 61-878-55-87
kancelaria@smmp.pl
www.sm.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /087bfqcx3d/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

na 31. 12. 2023 r. - umowa o pracę -  307 osób - w tym na urlopie - macierzyńskim - 1 - rodzicielskim - 2 - wychowawczym - 0 - na świadczeniu rehabilitacyjnym - 3 - zatrudnionych na zastępstwo - 0

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Do podstawowych zadań Straży należy:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie - w miarę możliwości - świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Uprawnienia strażnika wykonującego zadania.

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
  - w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
  - w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3 Ustawy,
  - w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 Ustawy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Zakres zadań komórek organizacyjnych Straży Miejskiej Miasta Poznania określa Zarządzenie Nr 27 Komendanta SMMP.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Rejestr skarg i wniosków - SMMP.IX/0511;
 • Rejestr przyjęć interesantów - interwencje mieszkańców - SMMP.II/0515;
 • Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej - SMMP.IX/0630; Rejestr decyzji odmawiających udostępnianie informacji publicznej - SMMP.IX/0631;
 • Rejestr krajowych delegacji służbowych - SMMP. III/13140;
 • Rejestr zagranicznych delegacji służbowych - SMMP. III/13141;
 • Rejestr umów cywilnoprawnych - SMMP.IV/331;
 • Rejestr spraw o wykroczenia ujawnionych przez SMMP - SMMPXII/4220;
 • Rejestr spraw o wykroczenia ujawnionych przez inne instytucje mające uprawnienia oskarżyciela publicznego - SMMP.XII/4221

******************************************

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Bekalarek
Data wytworzenia informacji: 2024-05-16 00:00
Opis zmian: Aktualizacja planu postępowań na 2024r. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Arkadiusz Bekalarek
Data i godzina publikacji: 2024-05-16 10:39