Dotacja na prowadzenie szkoły lub placówki oświatowej niepublicznej oraz publicznej prowadzonej przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Oświaty

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Wydział Oświaty ul. Libelta 16/20,

61-706 Poznań,

sekretariat pok.231 (II piętro).

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203). Wniosek może złożyć organ prowadzący, który posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły / placówki do rejestru szkół i placówek niepublicznych w Poznaniu lub w przypadku szkół publicznych zezwolenie na prowadzenie szkoły publicznej. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na wniosek organu prowadzącego Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu poinformowania o planowanej liczbie uczniów do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego (kalendarzowego).

Podstawa prawna

Rozdział 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; Uchwała Nr XLI/721/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Podstawowe zasady udzielenia dotacji

- Dotacja udzielana jest w 12 częściach każdego miesiąca na podstawie comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków) w szkole (placówce). Informację taką należy składać do 10 dnia każdego miesiąca w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania w trybie określonym w uchwale Rady Miasta Poznania XLI/721/VIII/2021 z 2 lutego 2021 r.

- Dotacja podlega rozliczeniu. Termin i sposób rozliczenia, a także jego wzór określa uchwała Rady Miasta Poznania XLI/721/VIII/2021 z 2 lutego 2021 r.

- Organ udzielający dotacje ma prawo do kontroli sposobu wykorzystania dotacji.

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

- Zgodnie z art. 33 ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. organ dokonujący wpisu danej szkoły / placówki do ewidencji przekazuje dane o tym podmiocie do krajowego Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

- Po przekazaniu stosownych danych Urząd Statystyczny dokonuje wpisu szkoły / placówki do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej i nadaje szkole / placówce REGON. Informacje o nadanym REGON-ie organ prowadzący otrzymuje bezpośrednio z Urzędu Statystycznego. System Informacji Oświatowej

- Wszystkich prowadzących szkoły i placówki oświatowe (niezależnie od tego czy otrzymują dotację z budżetu Miasta czy nie) obowiązuje ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zmianami).

- Aktualnie obowiązuje nowe SIO Modernizacja dostępne pod adresem https://sio.men.gov.pl

- W celu uzyskania dostępu do nowego SIO dyrektor szkoły / placówki musi złożyć wniosek o dostęp na stronie https://sio.men.gov.pl/sio/login Informacje w sprawie otrzymania loginu i hasła dostępu przekazywane są droga mailową przez administratora SIO. Przekazywanie danych w nowym systemie jest permanentne, tj. każda zmiana w zakresie prowadzenia przedszkola / szkoły / placówki powinna być odnotowana w systemie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 87-84-219 / (61) 87-84-278 lub bezpośrednio w pok. 203 w Wydziale Oświaty UMP.

W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT AKTUALNYCH PODSTAWOWYCH KWOT DOTACJI PROSIMY O SPRAWDZANIE KOMUNIKATÓW W DZIALE "Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez inne organy".

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz § 2 Uchwały Nr XLI/721/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia z 2 lutego 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
  4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)  żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyznania dotacji szkołom i placówkom niesamorządowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Roman Sobisiak
Data wytworzenia informacji: 2021-03-01 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dagmara Antczak
Data i godzina publikacji: 2021-03-01 09:31