Karty 3+ Wielkopolska Karta Rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny możesz złożyć, jeżeli:

Ty i Twoja rodzina mieszkacie na terenie miasta Poznania, macie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w wieku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25. roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności),

Karta będzie przysługiwała Tobie i pozostałym członkom jeśli:

 • członek rodziny posiada obywatelstwo polskie oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • członek rodziny jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z  2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, i mieszkasz z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • członek rodziny jest mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • jesteś rodziną zastępczą,
 • masz rodzinny dom dziecka. 

Przed złożeniem wniosku przygotuj:

 • jeżeli jesteś rodzicem - oświadczenie, że nie jesteś pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku cudzoziemców - poza ww. dokumentami okazuje się też dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ważne: brak kryterium dochodowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.

Wniosek można złożyć także w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • przez e-PUAP
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • poprzez formularz na stronie www.pcs-poznan.pl
 • Przesyłki pocztowej

Wniosek możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku". Druk wniosku otrzymasz także w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Opłaty

Brak opłat za wydanie karty.

Termin i sposób załatwienia

Twoja Karta będzie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli chcesz uzyskać Kartę dla nowego członka rodziny, złóż ponownie wniosek uzupełniając jedynie dane nowego członka rodziny;

Karta przyznawana jest bezpłatnie;

Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.

Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty, wydaje się duplikat.

Kartę możesz odebrać, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą SMS o wygenerowaniu Kart, w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii), od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00.

Tel. POZnan* Kontakt pod numerem 61 646 33 44

Adres e-mail: cir@pcs-poznan.pl

Karta upoważnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Wielkopolską Kartę Rodziny dostępny jest na stronie www.rops.poznan.pl

Podstawa prawna

 • Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 15 lipca 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu "Wielkopolska Karta Rodziny"
 • Porozumienie Partnerskie nr 22/miasto/2021 zawarte w dniu 22 grudnia 2021 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Poznań

Tryb odwoławczy

Nie ma możliwości odwołania.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania Wielkopolskiej Karty Rodziny upoważniającej do zniżek w instytucjach biorących udział w realizacji programu.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 15 lipca
  2019 r. w sprawie przyjęcia Programu "Wielkopolska Karta Rodziny" i Porozumienie Partnerskie nr 37/miasto/2014 zawarte w dniu 27 listopada 2014 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Poznań).
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych na wniosku jest niezbędne do wydania Wielkopolskiej Karty Rodziny. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne (np. nr telefonu, adresu e-mail).
 7. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  1)     dostępu do swoich danych osobowych;
  2)     żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  3)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Meisner
Data wytworzenia informacji: 2022-03-01 00:00
Opis zmian: zmiana porozumienia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-03-02 22:48