Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Grzegorz Karolczyk
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Tel.: +48 61 646 33 44, Fax: +48 61 878 48 11
godziny urzędowania: pn: 7:30-16:00, wt - czw. 7:30-15:30, pt: 7:30-15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
swiadczenia@pcs-poznan.pl
https://pcs.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /PCS-Poznan/SkrytkaESP

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Centrum realizuje zadania w zakresie:

 1. świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28.11.2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.);
 2. świadczeń wychowawczych określonych w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);
 3. świadczenia "Dobry start" określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.);
 4. zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2092  z późn. zm.);
 5. jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka określonych  w ustawie z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"   (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
 6. dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21.06.2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);
 7. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.);
 8. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, określonej w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);
 9. programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);
 10. zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm);
 11. obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz w przepisach prawa miejscowego;
 12. przyznawania Karty Dużej Rodziny w ramach gminnego programu dla rodzin wielodzietnych, o którym mowa  w uchwale Nr LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7.11.2017 r.  w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny; 
 13. przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa  w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.);
 14. przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny, o której mowa w uchwale Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 15.07.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu "Wielkopolska Karta Rodziny";
 15. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Seniora - ,,Poznańskiej Złotej Karty", o której mowa w uchwale Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5.12.2017 r.;
 16. wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się  w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 7.09.2007 r.  o Karcie Polaka (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 17. wypłaty świadczeń pieniężnych na koszty bieżącego utrzymania dla repatriantów, o którym mowa w uchwale Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24.09.2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin (...) zaproszonych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu;
 18. prowadzenia spraw dotyczących egzekwowania opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce, o której mowa w art. 42² ustawy z dnia 26.10.1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277);
 19. przyjmowania wniosków oraz wydawania wyprawki, o której mowa w uchwale Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9.07.2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego ,,Wyprawka dla gzubka'';
 20. przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, o której mowa w uchwale Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14.04.2015 r. z późn. zm. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi;
 21. integrowania, rozpowszechniania i wzmacniania miejskiej oferty wsparcia dla rodzin poprzez działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Poznańskie Centrum Świadczeń prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. ustawy o samorządzie gminnym;
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Poznańskiego Centrum Świadczeń
prowadzona jest w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP.gov.pl)
Pisma należy kierować na adres skrytki:
/PCS-Poznan/SkrytkaESP

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Wieczorek - Hajder
Data wytworzenia informacji: 2021-04-15
Opis zmian: Zmiana regulaminu organizacyjnego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2021-04-26 13:14