Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Grzegorz Karolczyk
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Tel.: +48 61 646 33 44, Fax: +48 61 878 48 11
godziny urzędowania: pn: 7:30-16:00, wt - czw. 7:30-15:30, pt: 7:30-15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
swiadczenia@pcs.poznan.pl
https://pcs.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /PCS-Poznan/SkrytkaESP

Koordynator dostępności

Joanna Wieczorek-Hajder

Informacje o stanie zatrudnienia

Liczba etatów na dzień 31 grudnia 2023 r. - 133

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Centrum realizuje zadania w zakresie:

 1. świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 2. świadczeń wychowawczych określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 3. świadczenia "Dobry start" określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"
 4. zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 5. jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 6. jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy określonych w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 7. świadczeń pieniężnych określonych w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 8. dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 9. dodatków osłonowych określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
 10. dodatków węglowych określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 11. dodatków elektrycznych określonych w ustawie 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
 12. dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 13. przyznawania, ustalania wysokości, wypłacania i rozliczania rekompensat, o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 14. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania wyrównań, o których mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 15. przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 16. refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 17. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 18. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, określonej w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 19. programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 20. zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 21. obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w przepisach prawa miejscowego
 22. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny w ramach gminnego programu dla rodzin wielodzietnych, o którym mowa w uchwale Nr LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny
 23. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 24. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny, o której mowa w uchwale Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu "Wielkopolska Karta Rodziny"
 25. wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
 26. wypłaty świadczeń pieniężnych na koszty bieżącego utrzymania dla repatriantów, o którym mowa w uchwale Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu
 27. prowadzenia spraw dotyczących egzekwowania opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce, o której mowa w art. 42² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 28. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania "Wyprawki dla gzubka", o której mowa w uchwale Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka"
 29. prowadzenia spraw dotyczących wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, o których mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 30. integrowania, rozpowszechniania i wzmacniania miejskiej oferty wsparcia dla rodzin poprzez działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych
 31. bezpośredniej obsługi klientów w sprawach Systemu usług dla mieszkańców Poznania poprzez organizację Punktu Obsługi Klienta zgodnie z uchwałą Nr LIV/1028/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Systemu usług dla mieszkańców Poznania oraz przeprowadzania elektronicznej weryfikacji miejsca zamieszkania osób, które ukończyły 60. Rok życia w ID Poznań
 32. określonym przez prawo miejscowe i nałożone na Centrum do realizacji

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Poznańskie Centrum Świadczeń prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. ustawy o samorządzie gminnym;
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Poznańskiego Centrum Świadczeń
prowadzona jest w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP.gov.pl)
Pisma należy kierować na adres skrytki:
/PCS-Poznan/SkrytkaESP

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pucek Poznańskie Centrum Świadczeń
Data wytworzenia informacji: 2024-02-20 00:00
Opis zmian: wprowadzenie i ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Pucek
Data i godzina publikacji: 2024-02-20 12:05