Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Grzegorz Karolczyk
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Tel.: +48 61 646 33 44, Fax: +48 61 878 48 11
godziny urzędowania: pn: 7:30-16:00, wt - czw. 7:30-15:30, pt: 7:30-15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
swiadczenia@pcs-poznan.pl
https://pcs.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /PCS-Poznan/SkrytkaESP

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

 1. świadczenia rodzinne określone w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 2. świadczenia wychowawcze określone w ustawie z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 3. świadczenia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" dla spraw od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.
 4. zasiłki dla opiekunów określone w ustawie z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 5. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka określone w ustawie z dn. 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 6. dodatki mieszkaniowe określone w ustawie z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 7. świadczenia z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określone w ustawie z dn. 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 8. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, określonej w art. 90c ust. 2 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 9. programy rządowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 10. zryczałtowane dodatki energetyczne określone w ustawie z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 11. obniżanie czynszu określone w ustawie z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i prawie miejscowym
 12. przyznawanie Karty Dużej Rodziny w ramach gminnego programu dla rodzin wielodzietnych zgodnie z uchwałą Nr LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dn. 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny
 13. przyznawanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dn. 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 14. przyznawanie Wielkopolskiej Karty Rodziny, o której mowa w uchwale Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu "Wielkopolska Karta Rodziny"
 15. przyznawanie Karty Seniora - ,,Poznańskiej Złotej Karty", o której mowa w uchwale Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dn. 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta"
 16. wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 8b ustawy z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
 17. wypłata świadczeń pieniężnych na koszty bieżącego utrzymania dla repatriantów, o którym mowa w uchwale Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dn. 24 września 2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu
 18. egzekwowanie opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce, o której mowa w art. 42² ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 19. przyjmowanie wniosków oraz wydawanie wyprawki, o której mowa w uchwale Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dn. 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego ,,Wyprawka dla gzubka''
 20. przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, o której mowa w uchwale Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dn. 14 kwietnia 2015 r. z późn. zm. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi
 21. wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, o których mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 22. wprowadzanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków danych o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw na podstawie deklaracji właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, o których mowa w ustawie z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków
 23. integrowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie miejskiej oferty wsparcia dla rodzin poprzez działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Poznańskie Centrum Świadczeń prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. ustawy o samorządzie gminnym;
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Poznańskiego Centrum Świadczeń
prowadzona jest w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP.gov.pl)
Pisma należy kierować na adres skrytki:
/PCS-Poznan/SkrytkaESP

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: A. Wosik
Data wytworzenia informacji: 2021-01-20
Opis zmian: wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Aneta Wosik
Data i godzina publikacji: 2021-10-26 11:43