Likwidacja klubu sportowego / uczniowskiego klubu sportowego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

Pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu sportowego / uczniowskiego klubu sportowego.

Załączniki:

 1. uchwały z Walnego Zebrania Członków Klubu w sprawie:
  a) rozwiązania klubu,
  b) powołania likwidatora klubu (niekiedy statut klubu przewiduje powołanie także innego organu, np. Komisji Likwidacyjnej - por. statut likwidowanego stowarzyszenia),
  c) określenia na jaki cel zostanie przeznaczony majątek likwidowanego klubu,
  d) wskazania podmiotu, któremu zostaną przekazane dokumenty klubu na przechowywanie po jego likwidacji
 2. protokół z Walnego Zebrania Członków;
 3. lista obecności członków na ww. zebraniu;
 4. podpisane przez Likwidatora ogłoszenie o wszczęciu likwidacji (2 egz. w formie pisemnej plus wersja elektroniczna).

Po zakończonej likwidacji klubu Likwidator składa wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania.

Załączniki do wniosku:

 1. sprawozdanie z likwidacji obejmujące stan majątku po likwidacji stowarzyszenia (sprawozdanie to powinno określać stan majątku w chwili rozpoczęcia likwidacji oraz w momencie jej zakończenia;
 2. protokół zdawczo-odbiorczy ws. dokumentacji stowarzyszenia, odzwierciedlający liczbę stron oraz rodzaj dokumentów pozostałych po działalności stowarzyszenia przekazanych osobie wyznaczonej do ich przechowywania. Osoba otrzymująca na przechowanie powinna zobowiązać się do przechowywania dokumentów w warunkach zabezpieczających dokumenty przed ich zniszczeniem. Protokół ten powinien ponadto zawierać podpisy osoby przekazującej i otrzymującej dokumenty na przechowanie oraz wskazywać dokładny adres, gdzie te dokumenty będą przechowywane;
 3. oświadczenia o braku toczących się względem stowarzyszenia postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych;
 4. oświadczenia o zaspokojeniu przez stowarzyszenie wszystkich roszczeń (zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych) i braku wiedzy co do jakichkolwiek innych zobowiązań stowarzyszenia oraz podjęciu działań zmierzających do ściągnięcia należności przysługujących stowarzyszeniu;
 5. jeżeli okazałoby się, że po likwidacji stowarzyszenia pozostał jakikolwiek majątek wnosi się o określenie celu społecznego na który ww. majątek zostanie przeznaczony;
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Prezydent Miasta Poznania
Wydział Sportu pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań
Biuro Podawcze (parter, po lewej stronie od wejścia do budynku)

Opłaty

opłata skarbowa - 10 zł. na rachunek Miasta Poznań:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (PKO BP)

Termin i sposób załatwienia

Wykreślenia dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (nie zawiadomienia) w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

Podstawa prawna

art. 4 ust. ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2020 poz. 1133), § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011 nr 243 poz. 1449), art. 35-38 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 poz. 1546 z późn. zm.).

Inne informacje

Mając na uwadze treść art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020 poz. 2261), który stanowi, że stowarzyszenie jest samorządne i samodzielne, pracownicy Wydziału Sportu nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej bądź bieżącej działalności stowarzyszenia, które nie dotyczą wymienionych na niniejszej stronie dokumentów.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Kruczkowska - Barlasz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 00:00
Opis zmian: sprostowanie dziennika ustaw (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maciej Młodzik
Data i godzina publikacji: 2022-05-05 11:10