Wydział Sportu (Sp)

Kierownik/Dyrektor

p.o. Dyrektora Wydziału Maciej Piekarczyk
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
pok. 113 (I piętro), pokój 112 - sekretariat, tel. 61 878 5351, fax 61 878 4980
sp@um.poznan.pl
www.poznan.pl/sport

Kompetencje i zadania

Kompetencje i zadania:

 1. Wydział prowadzi sprawy dotyczące dotyczące upowszechniania sportu, rekreacji, krajoznawstwa, oraz sportu osób niepełnosprawnych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, koordynacji inwestycji i remontów obiektów sportowych i rekreacyjnych, promocji Miasta poprzez sport, rekreację i organizację prestiżowych imprez sportowych. Sprawuje nadzór nad Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji oraz Pływalnią Miejską Atlantis, klubami i związkami sportowymi mającymi siedzibę w Mieście, z wyjątkiem związków sportowych o zasięgu ogólnokrajowym. Wydział prowadzi postępowania w sprawach zatwierdzania regulaminów strzelnic sportowych a także prowadzi postępowania dotyczące wpisu do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 2. Do zadań Wydziału należy w szczególności :
  • upowszechnianie sportu, rekreacji i krajoznawstwa wśród mieszkańców Miasta;
  • promocja Miasta poprzez sport, rekreację i organizację prestiżowych imprez sportowych;
  • przygotowywanie oceny ofert i nadzór nad realizacją zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i krajoznawstwa;
  • przygotowywanie projektów umów z organizacjami pozarządowymi, którym przyznana została pomoc Miasta na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i krajoznawstwa;
  • przygotowywanie dyspozycji do przekazania organizacjom pozarządowym środków budżetowych, kontrola ich wydatkowania i rozliczanie;
  • przygotowywanie i opracowywanie propozycji do projektu budżetu zadaniowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI);
  • nadzór nad prowadzonymi sportowymi inwestycjami miejskimi;
  • opracowywanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych Prezydenta oraz projektów uchwał i innych opracowań wnoszonych na obrady Rady i komisji Rady;
  • opracowywanie i przygotowywanie planów, analiz, ocen i sprawozdań w zakresie powierzonych Wydziałowi spraw;
  • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad POSiR-em, klubami i związkami sportowymi;
  • prowadzenie spraw związanych z ewidencją klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej;
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dopuszczających do użytkowania strzelnic sportowych;
  • rozwijanie współpracy i wymiany z zagranicą w zakresie sportu i rekreacji;
  • realizacja kontaktów zagranicznych w zakresie sportu w ramach współpracy miast partnerskich Miasta;
  • współdziałanie w dziedzinie sportu, rekreacji, krajoznawstwa z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi;
  • współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i krajoznawstwa oraz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej;
  • opiniowanie planowanych zadań jednostek pomocniczych z zakresu sportu i rekreacji;
  • współpraca z Wydawnictwem Miejskim w zakresie programowania i realizacji wydawnictw sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;
  • opracowywanie, w zakresie zleconym, odpowiedzi na skargi, wnioski i interpelacje.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej: Sp-VIII.1431
 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kamil Zielnica
Data wytworzenia informacji: 2024-04-12 00:00
Opis zmian: wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Renata Szymkowiak
Data i godzina publikacji: 2024-04-12 13:17