Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wniosek o leczenie do Komisji może złożyć każdy, jednak najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny lub inna osoba czy tez instytucja, która dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna osoby uzależnionej.Komisja prowadzi postepowanie wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  • rozkład życia rodzinnego
  • demoralizację małoletnich
  • uchylają się od pracy
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek do Komisji składają osoby pełnoletnie, które posiadają wiedzę na temat sytuacji osoby nadużywającej alkoholu, jej rodziny oraz skali problemu. Formularz wniosku jest dostępny w dokumentach do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Komisji na parterze budynku przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu w godzinach pracy urzędu.Wypełniony wniosek w zamkniętej kopercie należy złożyć w biurze podawczym na parterze budynku przy ul. 3 Maja 46 lub przesłać na adres:

Miejska Komisja Rozwiazywania

Problemów Alkoholowych w Poznaniu

Ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku podejmuje czynności zmierzające do podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę uzależnioną lub skierowania sprawy do sadu w zakresie sadowego zobowiązania do leczenia odwykowegoWnioski niekompletne tzn. nie zawierające informacji i przesłanek ustawowych umożliwiających wszczęcie procedury są zwracane do wnioskodawcy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Inne informacje

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym - nie przysługują jej uprawnienia do pozyskiwania informacji na temat prowadzonego postepowania, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.Komisja nie rozpatruje wniosków anonimowych.WAŻNE: Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Metryczka

Opis zmian: usunięcie znaku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2020-01-24 13:21