Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZSS)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
pok. 313, sekretariat (III piętro), tel. 61 878 5429
zss@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uczestniczy w kreowaniu i koordynacji polityki prorodzinnej. Wydział koordynuje współpracę Urzędu Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wsparcia rodziny, polityki społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru wykonywanego przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego), nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, placówkami pomocy społecznej, systemem wspierania rodziny, pieczy zastępczej, Poznańskim Centrum Świadczeń. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, realizującymi zadania z zakresu działania Wydziału. Do Wydziału należą sprawy dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, podejmowania działań mających na celu integrację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz realizacji i promocji programów prospołecznych, a także sprawy związane z przeciwdziałaniem nierównemu traktowaniu grup społecznych. Wydział promuje, popularyzuje i koordynuje także działania wolontariatu w ramach realizowanych w mieście przedsięwzięć. Prowadzi sprawy dotyczące repatriantów, cudzoziemców, jak również wykonuje zadania wynikające z przyjętych do realizacji projektów. W zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem sanitarnym Wydział współpracuje z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - ZSS-XV.7330
  • Wykaz dziennych opiekunów - ZSS-XV.2150

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Łukasz Judek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia informacji: 2023-12-04 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Izabela Pankalla
Data i godzina publikacji: 2023-12-04 12:00