Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej

Funkcja

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej (WZISS)

Imię, nazwisko

Agnieszka Zawadzka

Kontakt

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 maja 46, 61-728 Poznań, Tel. 61 878 4199
agnieszka_zawadzka@um.poznan.pl

Zakres zadań

Zadania:

1. realizowanie polityki Miasta w zakresie równego traktowania, w szczególności prowadzenie działań na rzecz promowania różnorodności, sprawiedliwości społecznej, równości szans oraz włączania społecznego w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny;

2. opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zasady równego traktowania;

3.  podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;

4. podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia wykluczeń społecznych;

5. zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie równego traktowania;

6. monitorowanie sytuacji w Mieście w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania zwłaszcza w obszarze obejmującym zadania własne gminy;

7. promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania;

8. współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w obszarze sprawiedliwości społecznej, równości szans, włączania społecznego i przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji;

9.  opracowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, rocznych lub wieloletnich strategii działań Miasta na rzecz równego traktowania;

10. reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki społecznej i rodzinnej;

11.  pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów dotyczących działań na rzecz równego traktowania i włączania społecznego;

12. współpraca z innymi pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce  w Polsce i za granicą.

Wydział/jednostka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Strzyż-Sobańska
Data wytworzenia informacji: 2022-04-21 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Strzyż-Sobańska
Data i godzina publikacji: 2022-04-21 21:59