Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 60/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 60/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku- przeciwdziałanie przemocy, na podstawie zarządzenia nr 723/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 września 2020 roku.

Dotyczącego następujących zadań:

1) Zmniejszenie negatywnych następstw dla dzieci i młodzieży - ofiar i świadków przemocy domowej - oraz ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych występowaniem przemocy

2) Kontynuacja działań korekcyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie

od 2020-09-18 do 2020-12-31

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka (...)

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:ZSS-XI.525.5.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817): upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):Poznańska Liga Debat

Nazwa oferenta:Fundacja Projekty Edukacyjne

Termin realizacji zadania:09.10.2020- 30.11.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:6 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Stelli Gołębiewskiej (WZISS,  UMP), tel. 878 4199  e-mail: stella_golebiewska@um.poznan.plw terminie do  29 IX 2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2020-09-22 do 2020-09-29

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 58/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w latach 2020 i 2021.

Zarządzenie Nr 656/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 września 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w latach 2020 i 2021.

od 2020-09-01 do 2021-02-28

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 16 września 2020 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-VII.525.3.5.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wycieczki krajoznawczo - rekreacyjne jako forma usprawniania psychofizycznego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Sokoły"

Termin realizacji zadania:

Od 5 października 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Agnieszki Kirschke, tel.: 61 878 16 72,
e-mail: agnieszka_kirschke@um.poznan.pl w terminie do 23 września 2020 r.

od 2020-09-16 do 2020-09-23

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 64/2020

OTWARTY KONKURS OFERT  NR 64/ 2020 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2020 ROKU

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów przebywających w domach pomocy społecznej w Poznaniu - planowany koszt 125 000,00 zł

od 2020-09-07 do 2020-09-28

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 63/2020

OTWARTY KONKURS OFERT NR 63/2020 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2020 ROKU

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz posiłku, niezbędnego ubrania, usług opiekuńczych, zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48a ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 6, 7, 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - planowany koszt 280 740,00 zł.

od 2020-09-07 do 2020-09-28

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 59/2020 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Zarządzenie Nr 655/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2020 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na powierzenie zadań publicznych polegających na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów będących członkami społeczności Osiedla Antonek-Zieliniec-Kobylepole oraz wsparciu i aktywizacji seniorów będących członkami społeczności Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.

od 2020-09-01 do 2020-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku

Zarządzenie Nr 642/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

od 2020-08-28 do 2020-12-31

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 55/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 615/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Dotyczące zadania: Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

od 2020-08-14 do 2020-12-31

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 51/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 51/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 616/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Dotyczące następujących zadań:

1. Prowadzenie działań psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie

2. Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie

od 2020-08-14 do 2020-12-31

OTWARTY KONKURS OFERT NR 61/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA (...) - wsparcie psychologiczne osób wykluczonych

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), uchwały nr XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok, ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR   61/2020

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

(Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) w roku 2020

  1. Zadanie - Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych

1)      Celem zadania jest wsparcie psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ wykluczonych społecznie, narażonych na łamanie praw człowieka  poprzez udzielanie pomocy psychologicznej indywidualnej i/lub grupowej.

2)      W ramach realizacji oferty Oferent powinien założyć dostosowanie oferty do obecnej sytuacji pandemicznej.

3)      Proponowane rezultaty, które mogą być uwzględnione w składanej ofercie:

  • liczba osób, którym udzielono wsparcia indywidualnego w projekcie,
  • liczba osób, którym udzielono wsparcia grupowego w projekcie,
  • liczba grup wsparcia.
od 2020-08-10 do 2020-10-02

Komunikat: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.

Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe, m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. 

Zachęcamy do lektury.

od 2020-05-28 do 2020-12-28

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 45/2020 - spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w Poznaniu

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 45/2020 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 357/2020/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2020-05-21 do 2020-11-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 43/2020 - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania / warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 43/2020 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 380/2020/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2020-05-21 do 2020-11-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.)" w 2020 roku., na podstawie zarządzenia nr 303/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Dotyczące następujących zadań:

1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

2. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania

od 2020-04-27 do 2020-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku- NARKOTYKI, na podstawie zarządzenia nr 297/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2020 roku.

Dotyczące następującego zadania:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez: prowadzenie działań z zakresu diagnostyki i konsultacji HIV/AIDS

od 2020-04-20 do 2020-12-31

ZARZĄDZENIE NR 239/2020/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 16 marca 2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 36/2020 na powierzanie realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 36/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania  w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

od 2020-03-18 do 2020-12-31

ZARZĄDZENIE NR 238/2020/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 16 marca 2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 35/2020 na powierzanie realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz społeczności Rad Osiedli

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 35/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania  w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" na rzecz społeczności Rad Osiedli, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

od 2020-03-18 do 2020-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 39/2020

w sprawie rostrzygnięcia konkursu ofert nr 39/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U.   z 2020 r. poz. 295)" w 2020 roku.

od 2020-03-16 do 2020-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 38/2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 223/2020/P z dnia 12.03.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 38/2020 w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku.

Dotyczące następujących zadań:

1) Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

2) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka (kolonie, półkolonie, obozy).

od 2020-03-13 do 2020-12-31