Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XVI.525.11.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Rodzina z Mocą

Nazwa oferenta:

Caritas Poznańska

Termin realizacji zadania:

03 marca 2020 r. - 31 maja 2020 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Iwona Garczyńska, te. 61 878 48 05,
e-mail: iwona_garczynska@um.poznan.pl.

w terminie do 24.02.2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2020-02-17 do 2020-02-24

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 28/2020, na powierzenie realizacji zadania: realizacja zajęć z ES dla uczniów w trzech poznańskich szkołach podstawowych

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 28/2020 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 104/2020/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2020-02-11 do 2020-07-15

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) i uchwały  NR XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu  Miasta Poznania na 2020 r. oraz w związku z  uchwałą nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 rok ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 39/2020

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm. )"

w 2020 roku

wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących
budżetu obywatelskiego na 2020 rok

      

  1. Nazwa zadania publicznego wyłonionego w drodze konsultacji społecznych w ramach realizacji budżetu obywatelskiego na 2020 rok

          Zadanie i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizacje 

         Program prozdrowotny, zwiększający aktywność  fizyczną mieszkańców, przeciwdziałający chorobom cywilizacyjnym, takim jak:  nadwaga, otyłość, cukrzyca, wady postawy

           - kwota dotacji  293 130,00

        

od 2020-02-07 do 2020-03-02

OTWARTY KONKURS OFERT NR 38/2020 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR 38/2020

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z późn. zm.) oraz uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 R.


Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

- Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę -
(Planowane wydatki w 2020 roku - 50 000,00);

- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka (kolonie, półkolonie, obozy) -
(Planowane wydatki w 2020 roku - 250 000,00)

od 2020-01-31 do 2020-02-21

OTWARTY KONKURS OFERT NR 37/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2020

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

                                                                                                                                                                                                                                        Poznań, 29 stycznia 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) i uchwały Nr XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr XXI/369/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 oraz umowy 24/AOON z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków na dofinansowanie zadań ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 37/2020

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2020

Realizacja zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w wysokości  474 280 zł

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków:

  1. Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 (zwanego dalej Programem) w kwocie 361 500 zł;
  2. Budżetu Miasta Poznania w kwocie 112 780,00 zł.

Całkowity koszt dofinansowania 474 280,00 zł.

od 2020-01-29 do 2020-02-19

OTWARTY KONKURS OFERT NR 35/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2020

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 35/2020

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688), uchwały Nr XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2020 oraz uchwały Nr XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 35/2020

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI

W OBSZARZE

WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W 2020 ROKU

od 2020-01-30 do 2020-02-21

OTWARTY KONKURS OFERT NR 36/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2020

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR  36/2020

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII 373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

                                                                      

W OBSZARZE

WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W ROKU 2020

od 2020-01-30 do 2020-02-21

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 20/2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 54/2020/P z dnia 24.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2020 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, przez  organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.

od 2020-01-27 do 2020-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 43/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2020 roku.

od 2020-01-22 do 2020-12-31

OTWARTY KONKURS OFERT NR 31/2020 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), uchwały Rady Miasta Poznania
Nr XIX/328/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok, oraz uchwały Nr XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok, ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 31/2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm.)"

W 2020 ROKU

        Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

  1. Prowadzenie Punktu Opieki Farmaceutycznej 70+ w Poznaniu - 30 000 zł
od 2020-01-27 do 2020-02-29

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1071/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1071/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", w roku 2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1067/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1067/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020  na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1066/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1066/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu  w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1103/2019/P z dnia 31.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2020 w obszarze Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w 2020 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr1103/2019/P z dnia 31.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2020 w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku
Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1103/2019/P z dnia 31.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałąnie uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku

od 2019-12-31 do 2020-12-31

ZARZĄDZENIE NR 1099/2019/P z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 8/2020) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latch 2020 - 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 1-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

od 2019-12-31 do 2022-12-31

Zarządzenie nr 1071/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznanianr 1071/2019/P z dnia 20.12.2019r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2019-12-31 do 2020-12-31

ZARZĄDZENIE NR 1101/2019/P z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 11/2020) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 1-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1070/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1070/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

od 2019-12-31 do 2020-12-31

ZARZĄDZENIE NR 1100/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2020

Zarządzenie nr 1100/2019/P z dnia 30.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2020 w obszarze Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w latach 2020-2022, na zadanie pn.:
Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 1-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

od 2019-12-31 do 2020-12-31

Zarządzenie nr 1069/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna (...)", w roku 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania  nr 1069/2019/P z dnia 20.12.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2019-12-31 do 2020-12-31