Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

495788

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

"Razem silniejsi - autentyczne wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością"

Nazwa oferenta:

Fundacja dla Autyzmu MERSA

Termin realizacji zadania:

Od 2.04.2024 r. do 28.06.2024 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Małgorzaty Steckiej-Sójki (pracownik komórki organizacyjnej WZiSS UMP),

tel.: 61 878 58 59, e-mail: malgorzata_stecka@um.poznzn.pl

w terminie do 6.03.2024 r.

od 2024-02-28 do 2024-03-06

Publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                    KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 28.02.2024 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

497522

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

"Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym "

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Stop manipulacji! Seniorze chroń swoje mienie

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych

Termin realizacji zadania:

1.04.2024 r. - 15.06.2024 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych, 00/100)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Karoliny Napieralskiej, tel.: 61 878 5856, e-mail: karolina_napieralska@um.poznan.pl

w terminie do 6.03.2024 r.

Załączniki:

1)    oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2)    formularz zgłaszania uwag do oferty.

od 2024-02-28 do 2024-03-06

OTWARTY KONKURS OFERT nr 58/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI" w roku 2024

Nazwa zadania publicznego:

Specjalistyczne wsparcie dla osób narażonych na łamanie praw człowieka, zagrożonych dyskryminacją i dyskryminowanych.

Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki w roku bieżącym: 85.000,00 zł

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w treści ogłoszenia konkursowego zamieszczonego jako załącznik.

od 2024-02-27 do 2024-03-19

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 45/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 45/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024 (profilaktyka i redukcja szkód w przestrzeni miejskiej (Młodzi przy Browarze) na podstawie Zarządzenia Nr 226/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2024 r.

od 2024-02-27 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2024 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2024 roku, na podstawie zarządzenia nr 225/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2024 roku.

od 2024-02-28 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 31/2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 31/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2024 roku, na podstawie zarządzenia Nr 151/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 lutego 2024 r.

od 2024-02-08 do 2024-12-31

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 23.02.2024 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr techniczny wniosku:

494818

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

Zapewnienie wyżywienia na okres Świąt Wielkanocnych

Nazwa oferenta:

Fundacja Miłosierdzie

Termin realizacji zadania:

21.03.2024 r. - 30.04.2024 r.                    

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Izabeli Pankalla, tel.: 61 878 57 33, e-mail: izabela_pankalla@um.poznan.pl

w terminie do 01.03.2024 r.

od 2024-02-23 do 2024-03-01

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 23.02.2024 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr techniczny wniosku:

494806

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571):

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

Organizacja śniadania wielkanocnego dla osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i potrzebujących.

Nazwa oferenta:

Caritas Poznańska

Termin realizacji zadania:

21.03.2024 r. - 30.04.2024 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Izabeli Pankalla, tel.: 61 878 57 33, e-mail: izabela_pankalla@um.poznan.pl

w terminie do 01.03.2024 r.

od 2024-02-23 do 2024-03-01

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 57/2024

OTWARTY KONKURS OFERT NR 57/2024

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (DZ.U. Z 2023 POZ. 991 Z PÓŹN. ZM.)" W 2024 ROKU

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

"Profilaktyka chorób układu oddechowego wynikających z zanieczyszczeń powietrza - edukacja zdrowotna i rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka  skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym." 

Planowane wydatki w 2024 roku: 30 000 zł

od 2024-02-19 do 2024-03-11

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 29/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2024.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 29/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2024, na podstawie Zarządzenia Nr 55/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.02.2024 r.

od 2024-02-16 do 2024-12-31

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 52/2024 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

Zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 poradnictwa w zakresie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem indywidulanych potrzeb dziecka, poprzez organizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistów (np. psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty SI) - planowane wydatki w roku 2024: 100 000,00 zł; maksymalny termin realizacji zadania od 2.04. do 31.12.2024 r.

od 2024-02-14 do 2024-03-06

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 53/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w 2024 roku

Prezydent Miasta Poznania ogłasza otwarty konkurs ofert nr 53/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiej Akademii Koordynatorów i Organizatorów Wolontariatu" w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w 2024 roku

I.   Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w 2023 roku

Planowane wydatki w 2024 roku

1

Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiej Akademii Koordynatorów i Organizatorów Wolontariatu

0,00 zł

20 000,00 zł

II. Opis zadania publicznego

Zadanie: Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiej Akademii Koordynatorów i Organizatorów Wolontariatu

1) cel zadania: Celem głównym zadania jest przeprowadzenie programu edukacyjnego i rozwojowego w zakresie wolontariatu dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych.  

2) grupa docelowa: koordynatorki i koordynatorzy, organizatorki i organizatorzy wolontariatu w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych z terenu i/lub działających na rzecz miasta Poznania.

III. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego: od 01 kwietnia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 01 kwietnia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

IV. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert:

1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 29 lutego 2024 roku.

2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja  46, 61-728 Poznań (parter) albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl  (w jednej wiadomości), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 5 marca 2024 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 29 marca 2024 roku. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym do komunikatu ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 53/2024.

od 2024-02-08 do 2024-03-07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 55/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w 2024 roku

Prezydent Miasta Poznania ogłasza otwarty konkurs ofert nr 55/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiej Akademii Wolontariatu Pracowniczego" w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w 2024 roku

I.       Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w 2023 roku

Planowane wydatki w 2024 roku

1

Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiej Akademii Wolontariatu Pracowniczego

0,00 zł

20 000,00 zł

II.     Opis zadania publicznego

 1. Zadanie: Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiej Akademii Wolontariatu Pracowniczego

1)     cel zadania: Celem głównym zadania jest przeprowadzenie programu edukacyjnego i rozwojowego w zakresie wolontariatu pracowniczego dla pracowniczek i pracowników z terenu miasta Poznania.

2)     grupa docelowa: pracownicy i pracowniczki firm z terenu miasta Poznania, którzy aktywizują, wspierają merytorycznie i organizacyjnie rozwój wolontariatu pracowniczego w przedsiębiorstwie, w którym pracują. Grupę docelową stanowią również pracowniczki i pracownicy, którzy chcą rozwijać i pobudzać powstanie wolontariatu pracowniczego w przedsiębiorstwie, w którym pracują.

III. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania publicznego: od 01 kwietnia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 01 kwietnia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

IV. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 29 lutego 2024 roku.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja  46, 61-728 Poznań (parter) albo przesłać drogą
  e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 5 marca 2024 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 29 marca 2024 roku. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym do komunikatu ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 55/2024.

od 2024-02-08 do 2024-03-06

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 50/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: ratownictwo i ochrona ludności

Prezydent Miasta Poznania ogłasza otwarty konkursu ofert nr 50/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: ratownictwo i ochrona ludności na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie działań służących bezpieczeństwu ludności przebywających nad obszarami wodnymi, w tym  prowadzenie czynności profilaktycznych oraz edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Miasta Poznania".I.      Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Nazwa zadania publicznegoPoniesione wydatki w roku 2023Planowane wydatki w roku 2024
Zapewnienie działań służących bezpieczeństwu ludności przebywających nad obszarami wodnymi,   w tym  prowadzenie czynności profilaktycznych oraz edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Miasta Poznania0,00 zł60 000,00 zł

II.    Termin realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania publicznego: od 03.06.2024 r. do 30.09.2024 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 03.06.2024 r. do 14.10.2024 r.

III. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 28 lutego 2024 r.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, ul. Karola Libelta 17, 61-841 Poznań albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres zkb@um.poznan.pl, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 4 marca 2024 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 06 maja 2024 r.Szczegołowe informacje znajdują się w ogłoszneiu konkursowym stanowiącym załącznik do komunikatu. 

od 2024-02-05 do 2024-05-06

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2024 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2024 na powierenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w roku 2024 na podstawie Zarządzenia Nr 44/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.01.2024 r.

od 2024-01-23 do 2024-12-31

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 40/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2024 roku

Prezydent Miasta Poznania ogłasza otwarty konkurs ofert nr 40/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Regrantingowe Centrum Inicjatyw Osiedlowych" w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2024 roku.

I.      Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku ubiegłym

Planowane wydatki w roku bieżącym

1

Regrantingowe Centrum Inicjatyw Osiedlowych

279 000,00 zł

295 000,00 zł

II.    Opis zadania publicznego:

 1. Zadanie. Regrantingowe Centrum Inicjatyw Osiedlowych

1)    Cel zadania: Otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu - organizacji pozarządowej, zwanej Operatorem, który przeprowadzi nabór wniosków na Realizatorów Inicjatyw Osiedlowych dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie  wspierania oddolnych inicjatyw osiedlowych.  

2)    Cel konkursu na Realizatorów Inicjatyw Osiedlowych: wspieranie oddolnych inicjatyw osiedlowych, dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służących zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych oraz rozbudowanie i podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań osiedlowych, sąsiedzkich, zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz budowanie poczucia wspólnoty i więzi sąsiedzkich mieszkańców Poznania. 

III. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego: od 28.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 28.02.2024 r.  do 31.12.2024 r.

3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).

IV. Termin dokonania  wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej 27.02.2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do komunikatu ogłoszeni otwartego konkursu ofert  oraz w regulaminie. 

od 2024-01-15 do 2024-03-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2024 roku, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 20/2024/P z dnia 11 stycznia 2024 r.

od 2024-01-12 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka " w 2024 r.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2024 r. na podstawie Zarządzenia Nr 11/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 stycznia 2024 r.

od 2024-01-05 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2024 r.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w 2024 r. na podstawie Zarządzenia Nr 9/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 stycznia 2024 r.

od 2024-01-05 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza (...)" w 2024 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2024 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 poz. 991 z późn. zm.)" w 2024 r. na podstawie Zarządzenia Nr 976/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2023 r.

od 2023-12-28 do 2024-12-31