Nagroda Sportowa Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Poznania

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Sportu

Urzędu Miasta Poznania,

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Biuro Podawcze

sprawę prowadzi: Magdalena Kołodziejczak

tel. 61 878 55 08

Termin i sposób załatwienia

Co roku, w połowie kwietnia ukazywać się będzie komunikat wraz z aktualnym wnioskiem, który należy złożyć w terminie do 15 maja każdego roku

Podstawa prawna

Uchwała NR XVIII/306/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwały NR XVIII/306/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych (z późniejszymi zmianami).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,

d)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania,

e)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do ubiegania się o nagrodę i jej ewentualnego przyznania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Janusz Krenc
Data wytworzenia informacji: 2023-04-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marzena Warchoł
Data i godzina publikacji: 2023-04-17 11:31