Obsługa logistyczna spotkań, wystaw i wydarzeń organizowanych w Urzędzie Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Obsługi Urzędu

Wymagane dokumenty

Obsługa logistyczna spotkań, wystaw i wydarzeń organizowanych w Urzędzie Miasta Poznań - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników urzędu, do odwołania zawiesza się wynajem sal, dziedzińca i przestrzeni wystawienniczej Urzędu Miasta Poznania.

Do możliwości obsługi logistycznej spotkań, wystaw oraz wydarzeń organizowanych w Urzędzie Miasta Poznania powrócimy tak szybko jak będzie to możliwe.

1. W przypadku chcęci zorganizowania imprez muzycznych, wystaw plenerowych, sztuk teatralnych, zajęć edukacyjnych, a także innych inicjatyw, których charakter jest zbieżny z celami i zadaniami realizowanymi przez Samorząd Miasta na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17 wymagane jest złożenie wniosku o udostępnienie dziedzińca.
2. W przypadku wnioskowania o organizację wystawy w budynkach UMP organizator zewnetrzny winien złożyć pismo do dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu.

3. W przypadku wnioskowania o wynajem sal, organizator zewnętrzny, winien złożyć pismo do Gabinetu Prezydenta

Miejsce złożenia dokumentów

Budynek Urzędu Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Opłaty

Zgodnie z aktualnym cennikiem.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie dziedzińca organizatorom zewnętrznym:

- złożenie wniosku o udostępnienie dziedzińca: min. na 5 tygodni przed datą wydarzenia;

- odpowiedź ws. możliwości i kosztów udostępnienia dziedzińca: 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie powierzchni wystawienniczej w budynkach Urzędu Miasta:

- złożenie przez organizatora pisma o udostępnienie powierzchni wystawienniczej: min. miesiąc przed terminem rozpoczęcia wystawy.

Wynajem sal i sprzętu organizatorom zewnętrznym:

- złożenie pisma o udostępnienie sal i sprzętu: min. 4 tygodnie przed planowanym spotkaniem;

- odpowiedź ws. możliwości i kosztów udostępnienia sali: 14 dni roboczych od dnia złożenia pisma.

Podstawa prawna

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ SPOTKAŃ, WYSTAW I WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA POZNANIA

Tryb odwoławczy

brak

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, którym jest rozpatrzenie petycji wniesionej do Prezydenta Miasta Poznania.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

    a) dostępu do swoich danych osobowych,

    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

    c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia składanych wniosków.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Eryka Karasiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-09-01 00:00
Opis zmian: aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Eryka Karasiewicz
Data i godzina publikacji: 2021-09-01 14:06