Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych lub zakładów wykonujących roboty geologiczne

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek, załącznik - 1 egz. plan ruchu zakładu górniczego

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22 A, II piętro, pok. 202 (sekreteriat) tel.61 878-40-53, fax. 61 878-40-55

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Opinia (w formie postanowienia) wyrażana na wniosek przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku (na podstawie art. 108 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze), w przypadku niewyrażenia opinii w wyznaczonym terminie uważa się, że organ opiniujący nie zgłasza uwag.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze -  art. 108 ust.6b i ust. 6 c.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016 poz. 223)

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 7 dni, od daty doręczenia postanowienia.

Miejsce złożenia zażalenia:

 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (Sekretariat Wydziału, pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55 ),
 • poprzez skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii, tel. 61 878-40-71 lub tel. 61 878 40 72 lub 61 878 40 53 (sekretariat) lub na adres kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, którym jest uzyskanie opinii do planu ruchu zakładu górniczego.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Zajączek
Data i godzina publikacji: 2020-09-01 07:24