Opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę (przedstawianie informacji o opłatach eksploatacyjnych)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Informacja zawierająca dane i dowody wpłaty uiszczonej opłaty eksploatacyjnej określone w art. 137  ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
 • Informację można przesyłać również na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/Skrytk aESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany, do wniosku należy dołączyć elektroniczną wersję informacji o opłatach eksploatacyjnych wraz z dowodami uiszczonych opłat eksploatacyjnych

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

Należną opłatę eksploatacyjną można opłacić przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania na nr konta 86 1020 4027 0000 1402 1262 0714,

w tytule przelewu należy wpisać  opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę, podać za jaki okres wnoszony jest opłata, nazwę złoża/ obszaru górniczego.

Termin i sposób załatwienia

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją  bez wezwania na rachunki bankowe w tym gminy, na terenie której jest prowadzona działalność (art. 137 ustawy prawo geologiczne i górnicze) oraz w ww. terminie przedstawia min. organowi koncesyjnemu, gminie na terenie której jest prowadzona działalność kopie dowodów dokonanych wpłat a także informacje i dane wskazane w art. 137 przyt. ustawy.

Okresy rozliczeniowe z tytułu opłat eksploatacyjnych: od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia - art. 137 ust. 1 przyt. ustawy.

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości mniejszej niż należna, organ koncesyjny określa w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego opłata dotyczy - art. 138 przyt. ustawy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  - art. 137,
 • stawki opłat za wydobytą kopalinę podlegają corocznej zmianie i ogłaszane są przez ministra właściwego ds. środowiska w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (w sprawie stawek opłat na rok rrrr z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego).

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii, tel. 61 878-40-71 lub tel. 61 878 40 72 lub 61 878 40 53 (sekretariat) lub na adres kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, którym jest przedstawienie przez przedsiębiorcę organowi koncesyjnemu, gminie oraz NFOŚiGW informacji zawierających dane i dowody wpłaty dot. uiszczonej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych przez Panią/Pana informacji.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ilona Dzikowska-Jaszczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-01-14 00:00
Opis zmian: Akatualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2021-01-14 10:24