Otwarte konkursy ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Oświaty

Wymagane dokumenty

Oferta sporządzona wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

Miejsce złożenia dokumentów

Oferta konkursowa winna być złożona w serwisie witkac.pl, który jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i samorządów oraz innych podmiotów, współpracujących finansowo. (www.witkac.pl)

Potwierdzenie złożenia oferty w systemie należy złożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Termin i sposób załatwienia

Oferty konkursowe o udzielenie dotacji na wsparcie/powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania należy składać w terminie określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
  2. Uchwała LIII/990/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 2021 roku w sprawie przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  3. Zarządzenie nr 134/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inne informacje

  • W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta Poznania.
  • Wybór oferty zostaje dokonany zgodnie z aktualnym Zarządzaniem nr 134/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Poznania w formie corocznego zarządzenia publicznego w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 878 42-48.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dagmara Antczak
Data wytworzenia informacji: 2022-05-26 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dagmara Antczak
Data i godzina publikacji: 2022-05-26 10:00