Pocedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej przede wszystkim:

- decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

- decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię prezydenta w przypadku klubu dziecięcego,

- zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),

- oswiadczenie o dokonaniu opłaty za wpis.

Do wniosku dołącza się:

- oryginały dokumentów w postaci elektronicznej

- lub uwierzytelnione elektroniczne kopie dokumentów

Prezydent Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku (elektronicznie).

Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Prezydent Miasta Poznania odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1)  wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;

2)  dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w terminie:

a) 3 dni d dnia zaistnienia zmian - w przypadku  danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy;

b) 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, wg stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 11-14.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;   
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • uzyskania przez organ prowadzący rejstr informacji z CEIDG albo KRS o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

W celu sprawdzenia zgodności danych, prezydent miasta może żądać dodatkowych dokumentów. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty

Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych to 693,00 zł.Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy

Oddział Księgowości
plac Kolegiacki 17, 61-841Poznań

PKO Bank Polski
10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021, poz. 75 ze zm.).

Inne informacje

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Szczegółowych informacji na temat Rejestru żłobków i Klubów dziecięcych udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, sekr. tel. 61 878-54-29, 61 878-40-29.

Wykaz adresów do instytucji - przydatnych podczas zakładania i prowadzenia  żłobków i klubów dziecięcych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

https://www.gov.pl/web/rodzina

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

 • sekretariat 61 878 5429
 • ws. dotacji do żłobków niepublicznych tel. 61 878 40 41; 878 43 42; 61-878 5948;

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu

ul. Gronowa 22

61-655 Poznań

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

61-441 Poznań

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), którym jest prowadzenie Rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Poznaniu.

4.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 10 lat

5.  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)       żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia informacji: 2022-03-25 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patrycja Wróblewska
Data i godzina publikacji: 2022-03-25 10:20