Pomoc mieszkaniowa z zasobu Miasta Poznania - najem socjalny lokalu lub najem lokalu mieszkalnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Spraw Lokalowych

Wymagane dokumenty

Uwaga!

Biuro Spraw Lokalowych informuje, że decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania nie zostanie utworzona w 2020 r. nowa lista socjalna i nowa lista mieszkaniowa na rok 2021. W związku z powyższym wnioski złożone w standardowym trybie w bieżącym roku nie będą podlegały rozpatrzeniu. Zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. realizowane będą uprawnienia osób, które znajdują się na obecnie obowiązującej liście socjalnej i mieszkaniowej.

Decyzja podjęta przez Pana Prezydenta podyktowana jest ograniczoną liczbą lokali, którymi dysponuje Miasto Poznań, trudnościami w realizacji obecnie obowiązujących list mieszkaniowych oraz nadzwyczajną i niespodziewaną sytuacją epidemiczną w kraju. 

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dodatkowego ujęcia do list obowiązujących w 2020 r. Przesłanką do ubiegania się o dodatkowe ujęcie do list już obowiązujących jest zaistnienie nagłej, niezawinionej przez wnioskodawcę, niedającej się przewidzieć utraty dotychczasowego miejsca zamieszkania w wyniku takiej sytuacji jak m.in. pożar, katastrofa budowlana, zagrożenie nagłą bezdomnością itp.

W przypadku, gdy nie zachodzą przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej w trybie dodatkowego ujęcia do obowiązujących list, ale sytuacja życiowa wnioskodawcy sprawia, że nadal nie jest on w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, możliwe jest złożenie w terminie od 2 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku ponownego wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu komunalnego.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o dodatkowe ujęcie:

 • odrębne pismo z wnioskiem o dodatkowe ujęcie do obowiązującej listy (w piśmie powinna być uargumentowana potrzeba uzyskania pilnej pomocy mieszkaniowej),
 • wypełniony formularz wniosku - w przypadku braku możliwości samodzielnego wydrukowania formularza, po wcześniejszym zgłoszeniu prośby telefonicznie lub e-mailowo, Biuro Spraw Lokalowych prześle wniosek w formie papierowej,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w 2019 r. przez wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności podniesione w wypełnionym formularzu wniosku (np. dotyczące okresu zamieszkiwania w Poznaniu, posiadanego stopnia niepełnosprawności i inne mające wpływ na punktację).

Miejsce złożenia dokumentów

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii wnioski o dodatkowe ujęcie można składać za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /UMPoznan/SkrytkaESP.

Ograniczenia bezpośredniego dostępu do Punktu Obsługi Klientów Biura Spraw Lokalowych będą obowiązywały do dnia odwołania.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, wszelkiej pomocy udzielą pracownicy Biura Spraw Lokalowych:

 • e-mail: slk@um.poznan.pl
 • tel. 61 878 41 11 (w godzinach pracy Biura, tj. w poniedziałek w godz. 7:30-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30)

Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Termin:

Wnioski o dodatkowe ujęcie można składać do końca 2020 roku.

Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania (Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (ze zmianami)) dodatkowe ujęcie do listy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: zamieszkiwania na terenie miasta Poznania, spełnienia kryterium niskich dochodów, uzyskania minimum punktowego w systemie kwalifikacji punktowej będącej załącznikiem do ww. uchwały oraz uwiarygodnienia konieczności udzielenia pilnej pomocy mieszkaniowej. Oceny kryteriów dokonuje Biuro Spraw Lokalowych po złożeniu kompletnego wniosku.

Wszystkie wnioski o dodatkowe ujęcie zostaną przekazane Komisji ds. Opiniowania Projektów List. Na podstawie opinii Komisji Prezydent Miasta Poznania może podjąć decyzję o dodatkowym ujęciu do listy.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 10122, ze zmianami)

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwały Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, którym jest zapewnienie lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych, a także zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
 4. W oparciu o ww. podstawę prawną, dane osobowe wybranej grupy wnioskodawców będą  przetwarzane w celu wyłonienia osób uprawnionych do skorzystania z "Programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem", skierowanego do osób oczekujących wsparcia w obszarze pomocy MIESZKANIOWEJ i społecznej. Szczegóły Programu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem, które dostępne jest w BIP Miasta Poznania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące politykę mieszkaniową Miasta Poznania, w tym ZKZL sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych, obowiązujących u Administratora.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  c) usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
     - nie są już one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - były one przetwarzane niezgodnie z prawem,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
     - kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość,
     - przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
     - Administrator nie potrzebuje już ich do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego  lub umowy najmu socjalnego lokalu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Na podstawie § 11 ust. 9 i 10 uchwały Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. dane osobowe wnioskodawcy w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, liczba osób objętych wnioskiem oraz liczba uzyskanych punktów zostaną opublikowane w projektach list oraz na listach osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego  lub umowy najmu socjalnego lokalu, które upublicznione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania oraz siedzibie Urzędu Miasta Poznania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Patrycja Jasińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-27 13:37 - zaktualizowanie godzin otwarcia BSL (Aktualizacja)