Pomoc mieszkaniowa z zasobu Miasta Poznania - najem socjalny lokalu lub najem lokalu mieszkalnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Spraw Lokalowych

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz wniosku o pomoc mieszkaniową (formularz można pobrać w siedzibie Biura Spraw Lokalowych przy ul. Matejki 50 lub poprzez zakładkę obok pt. "formularze do druku")
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w 2021 r. przez wszystkich członków gospodarstwa domowego
 • dokumenty potwierdzające okoliczności podniesione w wypełnionym formularzu wniosku (np. dotyczące okresu zamieszkiwania w Poznaniu, posiadanego stopnia niepełnosprawności i inne mające wpływ na punktację)

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski o pomoc mieszkaniową można składać:

 • osobiście, wrzucając wniosek do urny w holu budynku przy ul. Matejki 50
 • za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /UMPoznan/SkrytkaESP

Możliwość osobistego załatwiania spraw w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania istnieje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty pod numerem tel. 61 878 41 11.

Preferowaną formą załatwiania spraw jest korespondencja tradycyjna (Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań), elektroniczna (slk@um.poznan.pl), bądź też kontakt telefoniczny (61 878 41 11).

Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Termin:

Wnioski o pomoc mieszkaniową można składać od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Sposób załatwienia sprawy:

 • Prawo do ubiegania się o lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania przysługuje członkom wspólnoty samorządowej Miasta Poznania zamieszkującym na terenie Miasta Poznania oraz osobom, których miejscem zamieszkania przed skierowaniem do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka czy placówki opiekuńczo-wychowawczej było Miasto Poznań.
 • Średni miesięczny dochód uprawniający do uzyskania pomocy mieszkaniowej od Miasta nie może przekroczyć:
  - w przypadku ubiegania się o najem socjalny lokalu:
      - 1563,60 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
      - 2189,04 zł/os. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  - w przypadku ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego:
      - 2189,04 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
      - 2814,48 zł/os. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.
 • Wnioski osób, w odniesieniu do których ustalone zostanie, że są członkami wspólnoty samorządowej Miasta Poznania oraz spełniają kryterium dochodowe, poddane zostaną ocenie w oparciu o system klasyfikacji punktowej. W interesie wnioskodawcy jest, aby wszystkie zgłaszane okoliczności udokumentował on w sposób opisany na formularzu wniosku. Punkty przyznane zostaną tylko za zgłoszone i udokumentowane przez wnioskodawcę okoliczności.
 • Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania pomocy mieszkaniowej w 2022 r. określona została przez Prezydenta Miasta Poznania na poziomie:
  - 18 pkt w przypadku ubiegania się o najem socjalny lokalu,
  - 18 pkt w przypadku ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego.
 • O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie przez Biuro Spraw Lokalowych w korespondencji skierowanej na adres podany we wniosku.
 • Wnioskodawca, w odniesieniu do którego po rozpatrzeniu wniosku lub odwołania ustalone zostanie, że spełnia wszystkie przewidziane prawem kryteria warunkujące możliwość zawarcia umowy najmu (zamieszkiwanie w Poznaniu, dochód, punkty), zostanie objęty - zgodnie ze swoim wnioskiem - listą socjalną lub mieszkaniową.
 • Listy ustalone zostaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania. Listy będą kilka razy w roku aktualizowane m.in.: poprzez dopisanie kolejnych osób spełniających wymagane kryteria - stosownie do napływu dalszych wniosków i w zależności od sposobu ich rozpatrzenia.
 • Kolejność osób umieszczonych na listach będzie wynikała z liczby uzyskanych punktów.
 • Wskazanie lokalu osobom ujętym na liście socjalnej lub liście mieszkaniowej będzie realizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (ul. Matejki 57). Wskazanie lokalu będzie następować wg kolejności ujęcia na liście, przy uwzględnieniu rodzaju lokalu odpowiedniego dla aktualnej w dniu złożenia oferty najmu, struktury rodziny wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 10122, ze zmianami)

Tryb odwoławczy

 • Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od otrzymania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 • Odwołania rozpatruje Komisja ds. Opiniowania List, która stanowi organ kontroli społecznej nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków.

Inne informacje

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, wszelkiej pomocy udzielą pracownicy Biura Spraw Lokalowych:

 • e-mail: slk@um.poznan.pl
 • tel. 61 878 41 11 (w godzinach pracy Biura, tj. w poniedziałek w godz. 7:30-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30).

Aktualne zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2022 rok znajduje się pod linkiem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/348-2022-p,NT0017FD86/

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwały Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, którym jest zapewnienie lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych, a także zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
 4. Zgodnie z ww. podstawą prawną dane osobowe wybranej grupy wnioskodawców będą przetwarzane w celu wyłonienia osób uprawnionych do skorzystania z programu "Najem socjalny lokali ze wsparciem", skierowanego do osób oczekujących wsparcia w obszarze pomocy mieszkaniowej i społecznej. Szczegóły Programu określa zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie programu "Najem socjalny lokali ze wsparciem", które dostępne jest w BIP Miasta Poznania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące politykę mieszkaniową Miasta Poznania, w tym ZKZL sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych, obowiązujących u Administratora.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
      - nie są już one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
      - są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
      - kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość,
      - przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
      - Administrator nie potrzebuje już ich do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Na podstawie § 12 ust. 8 uchwały Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. dane osobowe wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, liczby osób objętych wnioskiem oraz liczby uzyskanych punktów zostaną opublikowane na listach osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu, które upublicznione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania oraz siedzibie Urzędu Miasta Poznania.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Renata Murczak
Data wytworzenia informacji: 2022-05-13 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patrycja Jasińska
Data i godzina publikacji: 2022-05-13 09:20