Pozwolenie na rozbiórkę

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

UWAGA!

Wnioski składane w formie elektronicznej muszą być wygenerowane za pośrednictwem aplikacji rządowej e-Budowictwo (link do e-Budownictwo) a następnie wysłane za pośrednictwem platformy ePuap.

Formularze wniosków do złożenia w formie tradycyjnej dostępne są na stronie GUNB (link do wniosków).

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) wraz z załącznikami.

Wniosek powinien być podpisany przez Inwestora/ów lub jego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową (w przypadku składania pełnomocnictwa w wersji elektronicznej musi być ono podpisane elektronicznie przez osobę mocującą).

Do wniosku należy załączyć:

 • zgodę właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,

w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Elektroniczny Dziennik Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia dziennika budowy. Aplikacja EDB umożliwia realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy.

Strona informacyjna EDB: www.gunb.gov.pl/strona/edb

Aplikacja EDB: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl


Wnioskowanie o prowadzenie elektronicznego dziennika budowy jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji EDB.

Miejsce złożenia dokumentów

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Opłaty

Opłata skarbowa za rozbiórkę wynosi 36 zł od każdego obiektu budowlanego. 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku na rachunek bankowy a dowód wpłaty dołącza się do wniosku - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Decyzje w Wydziale Urbanistyki i Architektury wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 j.t.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Inwestor występuje o wydanie dziennika budowy do Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę?

 • dla budynków i budowli o wysokości 8 metrów i powyżej
 • dla budynków i budowli o wysokości poniżej 8 metrów, jeśli ich odległość od granicy działki jest mniejsza od połowy ich wysokościdla obiektów (czyli budynków, budowli, obiektów małej architektury) i urządzeń budowlanych, na budowę których jest wymagane pozwolenie na budowę
 • dla obiektów (czyli budynków, budowli, obiektów małej architektury) i urządzeń budowlanych, które podlegają ochronie jako zabytki
 • dla budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, które zostały wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską

Uwaga! Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę (lub przed ich zgłoszeniem), jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę (lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego).

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którym jest rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji opozwoleniu na budowę albo wniosku o pozwolenie na rozbiórkę albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i wydanie rozstrzygnięcia  w takich sprawach, oraz rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych; a także w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, którym jest rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.   Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Putz
Data wytworzenia informacji: 2023-03-24 00:00
Opis zmian: aktualizacja zapisów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Putz
Data i godzina publikacji: 2023-03-24 12:04