Pozwolenie zintegrowane

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

1)    wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego - 2 egzemplarze w wersji papierowej wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych (CD)  - zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219) - zwanej dalej Poś.

Do wniosku należy dołączyć:

2)    dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej - zgodnie z art. 210 ustawy Poś;

3)    dowód uiszczenia opłaty skarbowej - zgodnie z pkt III.40 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej;

4)    pełnomocnictwo - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;

5)    kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 Poś, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane;

6)    w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 Poś, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu (...);

7)    dołącza się poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania;

8)    dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

9)    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

10) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (...),

11) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;

12) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację (...),

13) informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy o odpadach - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków;

14) zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach - w przypadku wniosku o przedłużenie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera załącznik do sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Wniosek i wymagane dokumenty możesz:

 • wysłać pocztą (Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań)
 • przesyłać na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/Skrytk aESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.
 • złożyć w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (przedsionek holu).

Opłaty

1)  Opłata rejestracyjna, której wniesienie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego - zgodnie z art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Opłatę rejestracyjną należy wnieść na rachunek:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 WarszawaBGK III O/Warszawa

Nr 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia2014 r.
w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183).Wysokość opłaty rejestracyjnej, oblicza się według następującego wzoru:

O = B x WR / WP

gdzie:
O - oznacza wysokość opłaty rejestracyjnej

B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty dla danego rodzaju instalacji

WR - oznacza maksymalną teoretyczną (możliwą teoretycznie do osiągnięcia) wielkość
           parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w danej instalacji

WP - oznacza progową wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności
             prowadzonej w instalacji danego rodzaju.

Jeżeli na terenie zakładu położona jest więcej niż jedna instalacja tego samego rodzaju, to wskaźnik (WR) określa się jako sumę maksymalnych teoretycznych wielkości parametrów charakteryzujących skalę działalności poszczególnych instalacji.

Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem obejmuje instalacje różnego rodzaju, zlokalizowane na terenie jednego zakładu, wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa sumie opłat ustalonych dla poszczególnych rodzajów instalacji, obliczonych według wzoru.

Jeżeli wielkość wskaźnika (WR) jest mniejsza bądź równa wielkości wskaźnika  (WP), to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty.

Jeżeli obliczona wysokość opłaty rejestracyjnej jest wyższa niż 12.000 zł, to opłatę wnosi się w wysokości 12.000 zł.

2)    Opłata skarbowa:

 • za wydanie pozwolenia zintegrowanego w wysokości 2011 zł - zgodnie z pkt III.40 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej;
 • od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł - zgodnie z pkt IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku na rachunek:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 PoznańPKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach - w ciągu miesiąca lub nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania zmieniliśmy sposób załatwienia sprawy. Nie obsługujemy klientów bezpośrednio. Decyzja zostanie przesłana pocztą.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Odwołanie można:

 • wysłać pocztą (Urząd Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań),
 • złożyć w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (przedsionek holu).
 • przesyłać na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/Skrytk aESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników Oddziału Ocen Oddziaływania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 878-40-73 oraz tel. 61 878-40-70.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którym jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Izabela Dutkowiak
Data wytworzenia informacji: 2021-03-08 00:00
Opis zmian: aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2021-03-10 12:24