Procedura wydawania decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Klimatu i Środowiska

Wymagane dokumenty

Procedura wydawania decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2)   oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności ww. urządzeń, 

3)   zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4)   nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5)   obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:a)  posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,b)  nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)   wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7)   miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8)   rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)   projekt planu:

a)  nasadzeń zastępczych,

b)  przesadzenia drzewa lub krzewu-    jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10)    decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11)    zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom - jeżeli zostało wydane.

2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz osobiście w siedzibie Wydziału.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł od każdej osoby udzielającej (nie dotyczy osób najbliżej spokrewnionych).

Termin i sposób załatwienia

Pracownicy Oddziału Zieleni Zezwoleń i Interwencji w Obszarze Zieleni Wydziału Klimatu i Środowiska m.in.:

 • weryfikują kompletność złożonych dokumentów,
 • wzywają do uzupełnienia w przypadku braków,
 • zawiadamiają o wszczęciu postępowania lub przyjęciu głoszenia,
 • w ograniczonym zakresie przeprowadzają oględziny w terenie,
 • wydają decyzje lub kopie notatki służbowej o milczącym załatwieniu zgłoszenia.

Podstawa prawna wydawania decyzji w sprawie usunięcia drzew lub krzewóworaz zgłoszenia zamierzonego usunięcia drzew-     art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jednolity),-     rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2017 poz. 1330),-     art. 3 pkt 8 i art. 402 ust. 5  ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. 2019 poz. 1396 tekst jednolity ze zm.),-     art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 tekst jednolity ze zm.),-     ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716),-     porozumienie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany porozu-mienia w sprawie powierzenia Miastu Poznań spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2016 r. poz. 1375),-     upoważnienie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 lutego 2018 r. do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji i postanowień oraz podejmowania innych działań na podstawie art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w odniesieniu do terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków,

Podstawa prawna

PRZYPOMINAMY:Bez zezwolenia oraz bez zgłoszenia wolno usuwać:1)  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;3)  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,b)  65 cm - w przypadku kasztanowca białego, robinii akacjowej i platana klonolistnego,c)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu lub do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wydziału Klimatu i Środowiska.

Inne informacje

Informacje w sprawie drzew i krzewów udzielane są przez pracowników Oddziału Zezwoleń i Interwencji w Obszarze Zieleni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30pod nr tel. 61 878 40 63, 61 878 45 48.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością Miasta Poznania - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - przejmuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którym jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowychb) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec)  żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu
 1. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani / Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomaty-zowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Renata Baranowska
Data wytworzenia informacji: 2023-08-18 00:00
Opis zmian: zmiana treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Barejko-Wróbel
Data i godzina publikacji: 2023-08-18 14:38