Program "Mieszkanie dla Seniora"

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Spraw Lokalowych

Termin i sposób załatwienia

Zakończył się nabór wniosków do programu "Mieszkanie dla Seniora".

Program "Mieszkanie dla Seniora" realizowany jest przez Miasto Poznań we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Lokale oferowane w ramach programu należą do zasobu PTBS Sp. z o.o., natomiast Miasto Poznań pokrywa partycypację w kosztach ich budowy.

Nabór wniosków do programu trwał od 20.04.2022 r. do 20.05.2022 r. Złożenie wniosku było możliwe wyłącznie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

UWAGA! Nabór miał charakter uzupełniający i dotyczył lokali, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców (odzysk lokali odbywa się w wyniku tzw. naturalnego ruchu ludności, w ciągu roku zwalnia się ok. 10-15 lokali).

Dalszy sposób prowadzenia sprawy:

 • Prezydent Miasta Poznania spośród wniosków rozpatrzonych pozytywnie ustala projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu.
 • Projekt listy zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie do 19 października 2022 r.
 • Odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia wniosku zostaną wysłane do wnioskodawców do 19 października 2022 r.
 • Zastrzeżenia do projektu listy będą przyjmowane w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości projektu listy (przewidywanie: od 19.10.2022 r. do 02.11.2022 r.).
  Zastrzeżenia rozpatruje Prezydent Miasta Poznania po zasięgnięciu opinii Komisji ds. lokali w zasobie PTBS Sp. z o.o., oddanych do dyspozycji Miasta Poznania.
 • Prezydent Miasta Poznania na podstawie projektu listy ustala listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu PTBS Sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania.

Informacje i kontakt:

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 122/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie lokali mieszkalnych z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w sprawie których Miasto Poznań zawiera umowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy lub zawarło odrębne porozumienia (ze zmianami).

Inne informacje

Charakterystyka oferowanych lokali:

 • najem na czas nieoznaczony, bez konieczności zapłaty partycypacji (partycypację pokrywa Miasto Poznań)
 • lokale 1- i 2-pokojowe w budynkach z windą, gotowe do zamieszkania
 • miesięczny koszt utrzymania = czynsz (od 10,35 zł/m2 do 16,00 zł/m2) + opłaty eksploatacyjne (za wodę, ścieki, c.o., wywóz śmieci, energię elektryczną - według indywidualnego zużycia)
 • obowiązek zapłaty kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu
 • lokalizacje:
  - 79 lokali - ul. Grabowa 22 (Dębiec)
  - 62 lokale - ul. Drewlańska 10 (Piątkowo)
  - 35 lokali - ul. Moniki Cegłowskiej 10-22 (Strzeszyn)
  - 24 inne pojedyncze lokalizacje, m.in. ul. Murawa, ul. Słowiańska, ul. Naramowicka, ul. Hercena, ul. Robocza, ul. Kosynierska, ul. Konfederacka

Kryteria udziału w programie (należy spełnić wszystkie wymienione):

 1. zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Miasta Poznania
 2. wiek powyżej 60. roku życia
 3. ustalone prawo do emerytury, emerytury częściowej lub renty
 4. spełnione kryterium dochodowe:
  - dla gospodarstwa jednoosobowego:
         - musi przekraczać 2814,48 zł/os.
         - nie może przekroczyć 5003,52 zł/os.
  - dla gospodarstwa wieloosobowego:
         - musi przekraczać 2189,04 zł/os.
         - nie może przekroczyć 3752,64 zł/os.
 5. spełnione jedno z kryteriów dotyczących posiadanego tytułu prawnego do lokalu:
 • osoby, które opróżnią i wydadzą do dyspozycji Miasta Poznania lokal mieszkalny lub jego część, do którego posiadają tytuł prawny, i który wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;
 • osoby, które nabyły uprawnienie do lokalu zamiennego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172);
 • osoby, które ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, zawartej na czas określony oraz nie kwalifikują się do uzyskania prawa do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony;
 • osoby, które zamieszkują w lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają lub posiadały tytuł prawny wynikający z decyzji administracyjnej o przydziale;
 • osoby, które po weryfikacji sytuacji finansowej kwalifikują się do skreślenia z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony;
 • osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, lub zamieszkują z osobą, która utraciła tytuł prawny do takiego lokalu, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta;
 • osoby, które zamieszkują w lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają tytuł prawny wynikający z zawartej po dniu 11.11.1994 r. umowy cywilnoprawnej, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz  art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym, którym jest wyłonienie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu PTBS sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania w ramach programu "Mieszkanie dla Seniora", na podstawie:
  - zarządzenia nr 122/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie lokali mieszkalnych z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w sprawie których Miasto Poznań zawiera umowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy lub zawarło odrębne porozumienia,
  - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172),
  - ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2224).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące politykę mieszkaniową Miasta Poznania, w tym PTBS sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do zawarcia umowy najmu lokalu w ramach programu "Mieszkanie dla Seniora" oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych, obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
  d) żądania usunięcia danych, gdy:
      - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
      - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
      - po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
      - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
      - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
      - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
      - osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o najem lokalu z zasobu PTBS sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania oraz zawarcie umowy najmu lokalu w ramach programu "Mieszkanie dla Seniora".
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dane osobowe wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz liczby osób objętych wnioskiem zostaną opublikowane na projekcie listy oraz na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu PTBS sp. z o.o. z partycypacją miasta Poznania, które upublicznione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania oraz siedzibie Urzędu Miasta Poznania.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kaszubowska
Data wytworzenia informacji: 2022-08-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji o terminie opublikowania listy TBS Senior (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patrycja Jasińska
Data i godzina publikacji: 2022-08-19 13:58