Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kapielisko - organizator kąpieliska obowiązany jest do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte przekazać Prezydentowi Miasta Poznania.

 • Wniosek zawiera:
 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
 2. nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;
 3. wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;
 4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska;
 5. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;
 6. opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;
 7. wskazanie sposobu gospodarki odpadami.
 • Do wniosku dołącza się:
 1. kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4, ustawy Prawo wodne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9 ustawy Prawo wodne;aktualny profil wody w kąpielisku,- status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy - kąpieliska nowo utworzonego, - ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy - istniejącego kąpieliska, - udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli;
 2. informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
 3. zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.
 4. Prezydent Miasta Poznania przygotowuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk na terenie gminy, który najpóźniej do dnia 28 lutego, przekazuje wraz z wnioskiem
  o umieszczenie w wykazie kąpielisk i dokumentami dołączonymi do wniosku do zaopiniowania: Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 5. Powyższe organy wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały, w terminie 14 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
 6. Rada gminy określa, w drodze uchwały corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy oraz określa sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września.
 7. Prezydent Miasta Poznania prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.

Miejsce złożenia dokumentów

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania zmieniliśmy sposób załatwienia sprawy. Nie obsługujemy klientów bezpośrednio.

Wniosek i wymagane dokumenty możesz:

 • wysłać pocztą (Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań),
 • złożyć w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (przedsionek holu),
 • przesyłać na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Opłaty

Nie obowiązuje opłata

Termin i sposób załatwienia

Projekt uchwały przygotowywany jest najpóźniej do 28 lutego każdego roku.

Wykaz kąpielisk na terenie gminy jest określony w drodze uchwały, corocznie do 20 maja.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2020 r., poz. 310)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dodatkowych informacji udziela pracownik Oddziału Gospodarki Wodnej, pok. nr 101, tel. +61 878 40 71 lub tel. 61 878 40 53 (sekretariat), lub na adres kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2020 r., poz. 310.), którym jest podjęcie uchwały określającej sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Zajączek
Data i godzina publikacji: 2020-08-31 12:02