Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

W przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli - organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje Prezydentowi Miasta Poznania.

 • Wniosek zawiera:
 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
 2. nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 3. wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 5. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 6. wskazanie terminów poboru próbek wody;
 7. opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych;
 8. wskazanie sposobu gospodarki odpadami.
 • Do wniosku dołącza się:
 1. zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 2. informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko;
 3. uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.
 • Prezydent Miasta Poznania przygotowuje projekt uchwały wyrażający zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, który przekazuje wraz z wnioskiem i dokumentami dołączonymi do wniosku do zaopiniowania: Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 • Powyższe organy wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały, w terminie 7 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.

Prezydent Miasta Poznania prowadzi i aktualizuje ewidencję miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Miejsce złożenia dokumentów

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania zmieniliśmy sposób załatwienia sprawy. Nie obsługujemy klientów bezpośrednio.

 • wysłać pocztą (Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań),
 • złożyć w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (przedsionek holu)
 • przesyłać na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany,

Opłaty

Nie obowiązuje opłata

Termin i sposób załatwienia

Projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przygotowuje się przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Zgoda na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest wyrażana w drodze uchwały przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2020 r., poz. 310)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dodatkowych informacji udziela pracownik Oddziału Gospodarki Wodnej, pok. nr 101, tel. +61 878 40 71, lub 61 878-40-72, 61 878 40 53 (sekretariat), lub na adres kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2020 r., poz. 310), którym jest podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Zajączek
Data i godzina publikacji: 2020-08-31 12:09