Przekazanie dokumentacji geologicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

pismo przekazujące dokumentację, dokumentacja geologiczna w 3 egz. w wersji papierowej i w postaci elektronicznej na 3 informatycznych nośnikach danych (art. 93 ust. 8 ustawy prawo geologiczne i górnicze).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań (Sekretariat Wydziału, pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55 ).

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc, przekazanie przez organ dokumentacji geologicznej po 1 egz. dokumentacji do Archiwum Geologicznego UMP, UMWW, PIG PIB - NAG w Warszawie.

Obowiązek przekazania organowi dokumentacji geologicznej w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac.

Dotyczy przekazania dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:

 • wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych, wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, likwidacji otworu wiertniczego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  - art. 93 ust 8,
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016 poz. 223)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii, tel. 61 878-40-71 lub 61 878-40-72, 61 878 40 53 (sekretariat) lub na adres kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, którym jest przekazanie organowi geologicznemu dokumentacji geologicznej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ilona Dzikowska-Jaszczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-01-14 00:00
Opis zmian: Akatualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2021-01-14 10:15