Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie instalacji do eksploatacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie, którego zakres określa art. 152 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2018, poz. 799)

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55.

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

Za przyjęcie zgłoszenia - 120,- PLN

Opłatę uiszcza się w momencie składania zgłoszenia.

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia pod warunkiem, że w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.- Dz. U. z 2018 r., poz. 799) - art. 152
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)
 • art. 33 ust. 3, art. 33 ust. 4 pkt 2); art. 395 pkt 7)
Akty prawne związane ze sprawą:
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) - § 13 ust. 6
 • Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. 2014 r., poz. 2129 ze zm.) - § 15.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr. 130, poz. 880 ze zm.) - § 2 ust. 1.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Dodatkowych informacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków udziela pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony wód - pokój nr 101, tel. 61 878-40-71, -40-72, -40-75.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.- Dz. U. z 2018 r., poz. 799), którym jest zgłoszenie instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-26 12:23 - dodanie informacji o stanie epidemii (Aktualizacja)