REFUNDACJA KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wniosek pracodawcy wzór w załączeniu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel. 61 87 85 824 lub 61 87 85 825.

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Pracodawca składa wniosek z kompletem dokumentów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Pracodawca zostaje powiadomiony oraz wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Termin usunięcia może ulec przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nie leżących po jego stronie. Pracodawca zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przeprowadza się negocjacje warunków umowy.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji zostaje zawarta w formie pisemnej umowa z pracodawcą, który zatrudnia osobę niepełnosprawną.

Podstawą zwrotu jest wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia.

Refundacja zostaje przekazana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę stosownych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów szkolenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 poz. 1970).

Inne informacje

Refundacja nie może przekroczyć:

  • 70 % kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą - w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw:
  • 60 % kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą - w odniesieniu do dużych przedsiębiorców, nie więcej jednak   niż   do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Inspektorem ochrony danych u Adresata jest pani Alicja Stefanowska (adres e-mail inspektora danych: iod@um.poznan.pl);

2.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 511) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2014 r. poz. 1970) którym jest zwrot kosztów pracodawcy poniesionych na szkolenie pracownika niepełnosprawnego, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 10 lat;

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do ubiegania się o zwrot kosztów pracodawcy poniesionych na szkolenie pracownika niepełnosprawnego;

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Kujawa-Lisiak
Data i godzina publikacji: 2020-02-24 09:27