Skargi i wnioski

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Wymagane dokumenty

Złożenie skargi lub wniosku

Skargę lub wniosek można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres sekretariat@posir.poznan.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - Adres ESP (skrytki ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/POSIR
  • osobiście, ustnie do protokołu w siedzibie POSiR (sekretariat)

Uwaga!

  1. skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie
  2. skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu (tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego) nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

sekretariat@posir.poznan.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/POSIR

Opłaty

Złożenie skargi lub wniosku jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie, składający skargę lub wniosek zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie  załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

  • Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
  • przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób zwracających się do POSiR ze skargami lub wnioskami.

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 618357901,   e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numer 618357917 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ zwrócili się Państwo do nas ze skargą lub wnioskiem.
Państwa dane osobowe będą więc przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z obowiązującymi nas: ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzeniem Rady Ministrów ws. organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisami archiwalnymi.

3. Komu przekazujemy Państwa dane?
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, jest warunkiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa skargi lub wniosku.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja spraw jednostki (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Filip Borowiak
Data i godzina publikacji: 2020-10-21 13:47