ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby niepełnosprawnej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w załączniku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel. 61 87 85 824 lub 61 87 85 825.

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Osoba niepełnosprawna zamieszkała w Poznaniu i zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu składa wniosek na:

1. podjęcie po raz pierwszy działalności:

    -  gospodarczej, bez względu na formę prawną,

    -  rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
       bez względu na formę prawną tej działalności,

    -  w formie spółdzielni socjalnej,

2. ponowne podjęcie działalności jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami lub od ustania członkostwa w
    spółdzielni socjalnej.

Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu Wnioskodawcy, który zamierza:

1. podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:

    -   samodzielnie,

    -   wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,

    -   w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty,

2. zostać założycielem spółdzielni socjalnej,

3. nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej założeniu.

Wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Wnioskodawca  zostaje o tym fakcie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku oraz wezwany do ich usunięcia lub dołączenia dokumentów w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Termin podlega przedłużeniu na wniosek Wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości lub dołączenie dokumentów nie mogło nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wnioskodawcy.

Niezachowanie terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku Wnioskodawca zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w danym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostaje o tym fakcie poinformowany oraz wezwany do negocjacji warunków umowy. Jeśli warunki umowy nie zostaną uzgodnione w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. wezwania umowy nie zawiera się.

Jeśli wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony sporządzane jest uzasadnienie.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2342 z późn. zm.).

Inne informacje

Osoba niepełnosprawna może wnioskować o środki w wysokości:

1. nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia* pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej  nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy,

2. od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia* pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej  nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące.

    * - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Urzędu Statystycznego 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zwrotu kwoty środków w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, blokady rachunki bankowego (innego niż rachunek, na który przekazywane są środki),  gwarancji bankowej, aktu notarialnego
o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 

W przypadku zabezpieczenia umowy w formie umowy poręczenia konieczna jest osobista obecność poręczyciela w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bezzwrotne, pod warunkiem wypełniania wszystkich warunków umowy.

Naruszenie co najmniej jednego z warunków umowy powoduje zwrot otrzymanych przez Wnioskodawcę środków, m.in. w przypadku:

a) nie przedstawienia w wymaganym terminie dokumentu: potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (bez względu na formę prawną)/zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wnioskodawcy
 w poczet członków spółdzielni socjalnej/założenia spółdzielni socjalnej,

b) nie przedstawienia kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jeżeli jest to konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) nie przeznaczenia przyznanych środków na cele i rodzaje wydatków określone w umowie,

d) prowadzenia działalności przez okres krótszy niż wskazany w umowie (odpowiednio: 12 m-cy lub 24 m-ce),

e) uniemożliwienia weryfikacji dokumentów dotyczących prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Inspektorem ochrony danych u Adresata jest Prezydent Miasta Poznania (adres e-mail inspektora danych: iod@um.poznan.pl);

2.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 100 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (t.j.  Dz. U. 2018 r., poz. 2342 z późn. zm.) którym jest udzielanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnością zamieszkujących w Poznaniu;

3.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 10 lat;

4.  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)       żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej;

7.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Józef Solecki
Data wytworzenia informacji: 2023-05-30 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Kujawa-Lisiak
Data i godzina publikacji: 2023-05-30 11:59