Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin w przypadku gdy: obszar udok. złoża nie przekracza 2ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona met. odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji zawierający informacje i dane wg art. 24, art. 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (Sekretariat Wydziału, pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55 )

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

616,00 zł za udzielenie koncesji

17 zł. za udzielenie pełnomocnictwa-  (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Dowód uiszczonej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku koncesyjnego.

Opłatę skarbową można opłacić przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:

nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.), w tytule przelewu wpisz w skrócie zakres projektu robót  geologicznych, lokalizację terenu dla którego został sporządzony projekt.

Termin i sposób załatwienia

 1. Termin załatwienia sprawy: 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.
 2. Sposób załatwienia sprawy: Koncesja

Podstawa prawna

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji koncesyjnej należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Miejsce złożenia odwołania:

 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (Sekretariat Wydziału, pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55 ),
 • Poprzez skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii, tel. 61 878-40-71 lub tel. 61 878 40 72 lub 61 878 40 53 (sekretariat) lub za pośrednictwem skrzynki wydziałowej kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, którym jest uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowychb)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danyc
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ilona Dzikowska-Jaszczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-01-14 00:00
Opis zmian: Akatualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2021-01-14 10:45