Ustalanie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji (lub wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w przypadku braku zaniechania uiszczenia opłaty przez podmiot obowiązany do jej ponoszenia)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Informacja o:

 • powierzchni całkowitej nieruchomości powyżej 3500 m2 (suma powierzchni wszystkich działek wchodzących w skład nieruchomości, objętych jedną księgą wieczystą);
 • całkowitej powierzchni uszczelnionej przedmiotowej nieruchomości, rozumianej jako powierzchnia zabudowana, utwardzona, wyłączona z powierzchni biologiczno czynnej (suma powierzchni dachów budynków oraz terenów utwardzonych);
 • położeniu nieruchomości na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
 • funkcjonowaniu urządzeń do retencjonowania wody.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55.

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

skarbowej brak

Termin i sposób załatwienia

 • wysokość opłaty przesyłana jest do podmiotu w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty;
 • podmiot obowiązany do ponoszenia powyższej opłaty ma obowiązek wynikający z art. 272 ust 23 ustawy Prawo wodne do uiszczenia tej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację;
 • w przypadku braku uiszczenia opłaty przez podmiot, organ określi wysokość opłaty w drodze decyzji;
 • podmiot obowiązany do ponoszenia powyższej opłaty określonej w decyzji ma obowiązek do uiszczenia tej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji;
 • podmiot, któremu przekazano informację o ww. opłacie, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty; może złożyć reklamację do Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji;
 • złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku uiszczenia opłaty;
 • Prezydent Miasta Poznania rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
 • w razie uznania reklamacji Prezydent Miasta Poznania przekazuje podmiotowi nową informację, zawierającą także sposób obliczenia opłaty;
 • w razie nieuznania reklamacji Prezydent Miasta Poznania określa wysokość opłaty za w drodze decyzji;
 • reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym;
 • zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania;
 • ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)

Tryb odwoławczy

w razie nieuznania reklamacji Prezydent Miasta Poznania określa wysokość opłaty w drodze decyzji, od której podmiotowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego

Inne informacje

Dodatkowych informacji udziela pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony wód - pokój nr 101, tel. 61 878-40-71, -40-72, -40-75.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), którym jest naliczenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia ustalenie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: dodanie informacji o stanie epidemii (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2020-03-26 12:24