Wniosek o dokonanie zmian w strukturze uks/ks

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji - wzór do pobrania znajduje się po prawej stronie - należy go edytować w zależności od dokonanych zmian w strukturze Klubu i załączanych dokumentów.

2. Protokół z Zebrania.

3. Lista obecności na Zebraniu.

4. Uchwały o dokonanych zmianach (np. w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, siedzibie Klubu, zmianie Statutu - precyzyjne wskazanie paragrafów, które uległy zmianie).

5. Statut (w przypadku jego zmiany): 1 egzemplarz + wersja elektroniczna w pliku Word. Statut powinien zawierać: parafy członków Zarządu na każdej ze stron Statutu, a na ostatniej stronie (zamiast paraf) podpisy członków Zarządu.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze (parter, po lewej stronie od wejścia do budynku)

Prezydent Miasta Poznania
Wydział Sportu pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

Opłaty

opłata skarbowa: 27 zł (za wypis: 17 zł + za decyzję: 10 zł)

na rachunek Miasta Poznań: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (PKO BP)

Termin i sposób załatwienia

Dokoanie zmian w ewidencji następuję w terminach wskazanych przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administarcyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna

§ 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późniejszymi zmianami)

Inne informacje

Wychodząc Państwu naprzeciw opracowano wzory dokumentów, które mogą służyc pomocą przy zakładaniu stowarzyszenia lub dokonywaniu zmian organizacyjno-prawnych w jego strukturze (zamieszczone po prawej stronie ekranu). Mając na uwadze treść art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393), który stanowi, że stowarzyszenie jest samorządne i samodzielnie pracownicy Wydziału Sportu nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej bądź bieżącej działalności stowarzyszenia, które nie dotyczą zamieszczonych (wymienionych) na niniejszej stronie dokumentów.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:32 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)