Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem www.mpu.pl oraz w Punkcie Informacyjnym jednostki.

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Informacyjny Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu:

ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań; tel. 61 63-96-460, fax 61 63-96-498;

lub drogą elektroniczna na adres: mpu@poznan.mpu.pl

ESP: MPU_Poznan/skrytkaESP

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski są analizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i przedstawiane zwyczajowo raz na kwartał Prezydentowi Miasta Poznania, który następnie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tryb odwoławczy

Brak

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, w zw. z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;

2)     w sprawie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, korespondencyjnie na adres ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu.pl;

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu;

4)     Pani/Pana dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa;

5)     zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
  • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych lub gdy uważa Pani/Pan, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6)     jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

7)     podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe;

8)     udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym przez nas, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organowi nadzoru - Wojewodzie  Wielkopolskiemu; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem;

9)     dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10)  ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Pilarczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-19 13:01 - Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wprowadzenie informacji)