Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu (MPU)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Natalia Weremczuk
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
telefony: Punkt informacyjny 61 639 64 60, Sekretariat 61 639 64 70, fax 61 639 64 98, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: MPU_Poznan/SkrytkaESP
godziny urzędowania: Punkt Informacyjny 8-15, Sekretariat 8-15
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): MPU_Poznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Przedmiotem działania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest:

 • opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania i ich zmian oraz prowadzenie procedury formalno-prawnej z tym związanej;
 • opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania i jego zmian oraz prowadzenie procedury formalno-prawnej z tym związanej,
 • wydawanie opinii urbanistycznych dla potrzeb jednostek Miasta Poznania;
 • koordynacja opracowań planistycznych wykonywanych poza Pracownią;
 • wykonywanie badań, studiów, analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz gmin Województwa Wielkopolskiego, mogących mieć wpływ na zagospodarowanie miasta Poznania,
 • prowadzenie przed sądami administracyjnymi w imieniu Miasta Poznania spraw z zakresu uchwał Rady Miasta Poznania dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadzi swoją działalność na podstawie:

 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
 • uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestry, ewidencje:

 • Rejestr wniosków o sporządzenie i zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 5000;
 • Rejestr wniosków o sporządzenie i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 5001;
 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5002;
 • Rejestr skarg i wniosków - 0310;
 • Rejestr zamówien publicznych - 330.

Archiwa:

 • Składnica Map i Planów - plany uchwalone: obowiązujące i archiwalne;
 • Archiwum zakładowe.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Malinowska
Data wytworzenia informacji: 2024-04-05 00:00
Opis zmian: dodanie ogłoszenia o rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Malinowska
Data i godzina publikacji: 2024-04-05 09:48