Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Komunikat Termin ważności

Mpzp w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia A w Poznaniu

MPU-OR.5044.36.2022                                                                   Poznań, 17 marca 2023 r.
2516/03/2023                                         

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia A
w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXII/389/VIII/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia A w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 marca 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00. Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronach internetowych: www.mpu.pl oraz https://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu/.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej oraz na stronie internetowej www.mpu.pl, na adres  mpu@poznan.mpu.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2023 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. 

od 2023-03-17 do 2023-05-11

Mpzp obszaru Umultowo Wschód - rejon ulic Diamentowej, Rubież i Nadwarciańskiej w Poznaniu

MPU-OR.5044.8.2022                                                                     Poznań, 10 marca 2023 r.
2378/02/2023                                                               

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód - rejon ulic Diamentowej, Rubież i Nadwarciańskiej w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XIX/314/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17 marca 2023 r. do 20 kwietnia 2023 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00. Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronach internetowych: www.mpu.pl oraz https://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu/.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej oraz na stronie internetowej www.mpu.pl, na adres  mpu@poznan.mpu.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2023 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. 

od 2023-03-10 do 2023-05-04

Mpzp "W rejonie alei Wielkopolskiej - część A" w Poznaniu

MPU-OR.5044.32.2022 Poznań, dnia 17 lutego 2023 r.

763/01/2023

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie alei Wielkopolskiej - część A" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XX/341/VIII/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie alei Wielkopolskiej - część A" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 lutego 2023 r. do 24 marca 2023 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00. Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronach internetowych: www.mpu.pl oraz https://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu/.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej oraz na stronie internetowej www.mpu.pl, na adres mpu@poznan.mpu.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2023-02-17 do 2023-04-07