Wniosek o wypis z ewidencji uks/ks

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

Wniosek o wypis z ewidencji - wzór do pobrania znajduje się po prawej stronie.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze (parter, po lewej stronie od wejścia do budynku)

Prezydent Miasta Poznania
Wydział Sportu pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

Opłaty

opłata skarbowa: 17 zł

na rachunek Miasta Poznań: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (PKO BP)

Termin i sposób załatwienia

Wydanie wypisu z ewidencji następuję w terminach wskazanych przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.).

Podstawa prawna

§ 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011 nr 243 poz. 1449)ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020  poz. 1546 z póżn. zm.)

Inne informacje

Wychodząc Państwu naprzeciw opracowano wzory dokumentów, które mogą służyć pomocą przy zakładaniu stowarzyszenia lub dokonywaniu zmian organizacyjno-prawnych w jego strukturze (zamieszczone po prawej stronie ekranu). Mając na uwadze treść art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261), który stanowi, że stowarzyszenie jest samorządne i samodzielne, pracownicy Wydziału Sportu nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej bądź bieżącej działalności stowarzyszenia, które nie dotyczą zamieszczonych (wymienionych) na niniejszej stronie dokumentów.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta została we wzorach wniosków  (zamieszczonych po prawej stronie ekranu)

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Kruczkowska - Barlasz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 00:00
Opis zmian: sprostowanie dziennika ustaw (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maciej Młodzik
Data i godzina publikacji: 2022-05-05 11:14