Wniosek o wypis z ewidencji uks/ks

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

Wniosek o wypis z ewidencji - wzór do pobrania znajduje się po prawej stronie.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze (parter, po lewej stronie od wejścia do budynku)

Prezydent Miasta Poznania
Wydział Sportu pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

Opłaty

opłata skarbowa: 17 zł

na rachunek Miasta Poznań: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (PKO BP)

Termin i sposób załatwienia

Wydanie wypisu z ewidencji następuję w terminach wskazanych przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administarcyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna

§ 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Wychodząc Państwu naprzeciw opracowano wzory dokumentów, które mogą służyc pomocą przy zakładaniu stowarzyszenia lub dokonywaniu zmian organizacyjno-prawnych w jego strukturze (zamieszczone po prawej stronie ekranu). Mając na uwadze treść art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393), który stanowi, że stowarzyszenie jest samorządne i samodzielnie pracownicy Wydziału Sportu nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej bądź bieżącej działalności stowarzyszenia, które nie dotyczą zamieszczonych (wymienionych) na niniejszej stronie dokumentów.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:33 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)