Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód w pojazdach, szkód osobowych oraz w mieniu związanych z utrzymaniem dróg (dla szkód zaistniałych od 1 stycznia 2019 r.)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący szkody należy złożyć na jednym z trzech załączonych obok formularzy tj. dotyczący szkody w pojeździe, mieniu lub osobowej.

Ważne:

  • Niezbędne jest podpisanie wniosku.
  • Do wniosku należy dołączyć zdjęcie lub zilustrować dokładną lokalizację miejsca zdarzenia. Pozwoli to m.in. ocenić czy szkoda miała miejsce w pasie drogowym administrowanym przez ZDM. Przydatne są zdjęcia np. z mapy google, kod Code Plus, współrzędne - nie są niezbędne, ale ułatwią lokalizację zdarzenia i przyczynią się do skrócenia czasu procedowania wniosku w ZDM.
  • Nie ma potrzeby przesyłania faktur za naprawę, zdjęć prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, informacji o sposobie leczenia - o to poprosi Ubezpieczyciel, który skontaktuje się z Poszkodowanym.
  • Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt w przypadku wątpliwości ze strony ZDM.

Informacji w sprawach merytorycznych udziela Zespół ds. Ubezpieczeń ZDM, tel. +48 61 64 77 297, 696 402 178, 696 402 058 ,+48 61 64 77 203.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Pełnomocnictwo

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

Informacja, nr konta, formularz https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej "składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (...) nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty".

Termin i sposób załatwienia

W celu zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego Poszkodowany przesyła wypełniony wniosek dotyczący szkody w pojeździe/mieniu/osobowej.

W terminie 30 dni od daty wpływu, ZDM przekazuje swoje stanowisko do Ubezpieczyciela, który w ciągu 14 dni od skompletowania całego wniosku wydaje decyzję i przesyła ją do Poszkodowanego.

W trakcie rozpatrywania wniosku dotyczacego szkody w ZDM, Ubezpieczyciel kontaktuje się z Poszkodowanym celem udokumentowania szkody.

Poszkodowany może również zgłosić szkodę swojemu Ubezpieczycielowi (jeśli ma wykupione Autocasco), który przekaże Ubezpieczycielowi ZDM  wniosek regresowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2222, j.t., ze zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459, j.t., ze zm.).

Tryb odwoławczy

Jeżeli Poszkodowany nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela ZDM, może złożyć do niego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Strona niezadowolona z ustaleń TUiR "WARTA" S.A., może również dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sądem właściwym dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W przypadku braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej, powództwo można wytoczyć przed sądem właściwym według przepisów o właściwości ogólnej.


Ubezpieczyciel:

TUiR Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Numer polisy na lata 2022-2023

913 600 007 329

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych" https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: A. Nowak
Data wytworzenia informacji: 2022-04-01 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-04-01 09:15