Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

Kierownik/Dyrektor

Krzysztof Olejniczak
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
telefon: 61-64-77-200, fax: 61-820-17-09, Elektroniczna Skrzynka Podawcza - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/zdmpoznan
godziny urzędowania: Kancelaria ZDM jest czynna w godzinach 7.00-15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
zdm@zdm.poznan.pl
www.zdm.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

ZDM to komunalna jednostka budżetowa, przy pomocy której Prezydent Poznania wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg miejskich. W ramach obowiązków zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych Poznania oraz wykonuje zadania w zakresie inżynierii ruchu.Zadania z ustawy o drogach publicznych:1) opiniowanie projektów rozwoju sieci drogowej dla organów właściwych do sporządzania mpzp;2) opracowywanie projektów finansowania, budowy, utrzymania dróg oraz obiektów inżynierskich;3) pełnienie funkcji inwestora;4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, obiektów inżynierskich i urządzeń związanych z drogą;5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych;7) koordynacja robót w pasie drogowym;8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy, pobieranie opłat i kar pieniężnych;9) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich;10) sporządzanie informacji o drogach publicznych, przekazywanie ich GDDKiA;11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, np. pod kątem bezpieczeństwa ruchu;12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg;13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska podczas budowy, utrzymania dróg;14) wprowadzanie ograniczeń, zamykanie dróg, wyznaczanie objazdów, gdy występują zagrożenia;15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu;16) utrzymywanie zieleni przydrożnej;17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe oraz gospodarowanie nimi zgodnie z prawem;18) nabywanie nieruchomości na cele drogowe na skutek uchwał dot. mpzp oraz gospodarowanie nimi, np. w trybie art. 36 ust.1 pkt 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 17 i 18 na potrzeby zarządzania drogami;20) organizowanie parkowania w pasie drogowym ZDM, pobieranie, kontrola i egzekucja opłat za parkowanie.Zadania z Prawa o ruchu drogowym:1) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu, wnioskowanie dotyczące zmian organizacji ruchu do organu zarządzającego;2) opracowywanie/zlecanie projektów organizacji ruchu;3) analiza istniejącej organizacji ruchu;4) analizowanie wniosków dotyczących organizacji ruchu i ich rekomendacja organowi zarządzającemu;5) wdrażanie własnych organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ zarządzający;6) przechowywanie i ewidencja projektów organizacji ruchu;7) opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;8) wspieranie działania zarządcy ruchu dot. kontroli zastosowania znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu;9) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z organem zarządzającymi ruchem, innymi zarządcami, Policją oraz organizacja prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu;10) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;11) wprowadzanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;12) gromadzenie informacji o ruchu i jego skutkach.Do zadań ZDM należy również organizacja parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wewnętrznych pozostających w administracji Zarządu, pobieranie, kontrola i egzekucja opłat za parkowanie na tych drogach.  ZDM wykonuje zadania wynikające z innych ustaw:1) dotyczące systemu informacji miejskiej;2) budowy, utrzymania oświetlenia ulic i drogowych obiektów inżynierskich, a na podstawie odrębnych decyzji Prezydenta iluminacji poza pasem drogowym;3) usuwanie pojazdów z dróg, ich przechowywaniem zgodnie w art. 50a i 130a ustawy z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem czynności, których prowadzenie ww. ustawa nakłada na Straż Miejską i Policję.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwała w sprawie zarządzania drogami w granicach administracyjnych miasta, inne przepisy prawa miejscowego.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

W Wydziale Organizacyjnym ZDM prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

  • 0430 Rejestr skarg i wniosków 
  • 0140 Rejestr pism okólnych, zarządzeń, decyzji kierownika jednostki własnej
  • 0142 Rejestr pełnomocnictw i upoważnień dyrektora
  • 082 Zakładowa Składnica

Rejestry, ewidencje i archiwizacja prowadzone są zgodnie z wprowadzoną zarządzeniem dyrektora Instrukcją kancelaryjną dla ZDM w Poznaniu.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Semenec
Data wytworzenia informacji: 2024-02-23 00:00
Opis zmian: ogłoszenie o pracę (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marta Semenec
Data i godzina publikacji: 2024-02-23 08:31