Stanowisko specjalistyczne - Koordynator ds. dostępności przestrzeni publicznej

Funkcja

Koordynator ds. dostępności przestrzeni publicznej (Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej)

Imię, nazwisko

Mariusz Filewicz

Kontakt

61 628 65 54
mfilewicz@zdm.poznan.pl

Zakres zadań

Do zadań Wydziału Przestrzeni Publicznej i Estetyki Miasta, realizującego również zadania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta oraz Koordynatora ds. Dostępności Przestrzeni Publicznej należą:1) współpraca ze wszystkimi podmiotami prawnymi i osobami prywatnymi realizującymi projekty  kształtujące przestrzenie wspólne w ramach nieruchomości prywatnych i przestrzenie publiczne w ramach nieruchomości miejskich, w szczególności z biurami i wydziałami Urzędu Miasta Poznania, jego jednostkami organizacyjnymi,  Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, a także z miejskimi spółkami, Spółdzielniami Mieszkaniowymi i wspólnotami właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcami;2) współdziałanie z komisjami Rady Miasta Poznania i jednostkami pomocniczymi Miasta (radami osiedli) podejmującymi działania mające na celu kreowanie przyjaznych, dostępnych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych w mieście, rewitalizację obszarów zaniedbanych i poprawę estetyki miasta;3) współpraca z organizacjami zawodowymi, uczelniami i środowiskami artystycznymi oraz organizacjami społecznymi w działaniach na rzecz poprawy estetyki miasta i jego przestrzeni publicznych, a także kształtowania świadomości estetycznej mieszkańców;4) przygotowywanie propozycji zmian lokalnych przepisów i prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na poprawę funkcjonalności, dostępności i estetyki przestrzeni publicznych oraz kształtowanie ładu przestrzennego;5) przygotowywanie propozycji wewnętrznych regulacji prawnych i organizacyjnych lub zmian w obowiązujących dokumentach, a także rozwiązań katalogowych i wytycznych mających wpływ na poprawę funkcjonalności, dostępności i estetyki przestrzeni publicznych oraz kształtowanie ładu przestrzennego;6) sprawowanie pieczy nad działaniami biur i wydziałów Urzędu Miasta Poznania, jego jednostek organizacyjnych, a także miejskich spółek w zakresie stosowania rekomendowanych dla  przestrzeni  publicznych  Miasta rozwiązań katalogowych i wytycznych;7)  opiniowanie dokumentacji projektowej, przedsięwzięć oraz instalacji czasowych i stałych w przestrzeni miasta  pod kątem spełnienia wymagań przyjętych w wewnętrznych regulacjach dotyczących estetyki i dostępności przestrzeni publicznych oraz zgodności z przyjętymi rozwiązaniami katalogowymi i wytycznymi;8) monitorowanie inwestycji miejskich w przestrzeni publicznej pod kątem spełnienia wymagań dotyczących estetyki i dostępności przestrzeni publicznej  na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz ocena sposobu wdrażania rozwiązań;9) kierowanie wniosków do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Straży Miejskiej oraz innych właściwych miejskich jednostek organizacyjnych i organów administracji w sprawie egzekwowania obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa miejscowego i zarządzeń Prezydenta Miasta w dziedzinie ładu przestrzennego oraz współpraca z tymi jednostkami,10) monitorowanie i dokumentowanie sytuacji na terenie miasta dotyczącej funkcjonalności, estetyki i dostępności przestrzeni, sporządzanie analiz i raportów na ten temat;11) przygotowanie konkursów i opracowań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych;12) udział w pracach Zespołów zadaniowych oraz w razie potrzeby w postępowaniach administracyjnych dotyczących ładu przestrzennego, estetyki i dostępności przestrzeni publicznych;13) wdrożenie i aktualizacja Standardów Dostępności Miasta Poznania w zakresie przestrzeni publicznej do praktyki inwestycyjnej;14) zalecanie do stosowania autorskich rozwiązań standardów dla osób niepełnosprawnych w nietypowych układach zagospodarowania przestrzeni publicznej i układów komunikacyjnych;15) udzielanie porad technicznych dla inwestorów miejskich w zakresie zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej.

Wydział/jednostka

Zarząd Dróg Miejskich

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: T. Libich
Data wytworzenia informacji: 2022-03-07 00:00
Opis zmian: korekta językowa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-03-07 13:16