Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta)

Imię, nazwisko

Piotr Libicki

Kontakt

61 647 72 73
plibicki@zdm.poznan.pl

Zakres zadań

1) Współpraca ze wszystkimi podmiotami prawnymi i osobami prywatnymi realizującymi projekty  kształtujące przestrzenie wspólne w ramach nieruchomości prywatnych i przestrzenie publiczne
w ramach nieruchomości miejskich, w szczególności z biurami i wydziałami Urzędu Miasta Poznania, jego jednostkami organizacyjnymi,  Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania
ds. Osób z Niepełnosprawnościami, a także z miejskimi spółkami, Spółdzielniami Mieszkaniowymi
i wspólnotami właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcami;

2) współdziałanie z komisjami Rady Miasta Poznania i jednostkami pomocniczymi Miasta (radami osiedli) podejmującymi działania mające na celu kreowanie przyjaznych, dostępnych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych w mieście, rewitalizację obszarów zaniedbanych i poprawę estetyki miasta;

3) współpraca z organizacjami zawodowymi, uczelniami i środowiskami artystycznymi oraz organizacjami społecznymi w działaniach na rzecz poprawy estetyki miasta i jego przestrzeni publicznych, a także kształtowania świadomości estetycznej mieszkańców;

4) przygotowywanie propozycji zmian lokalnych przepisów i prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na poprawę funkcjonalności, dostępności i estetyki przestrzeni publicznych oraz kształtowanie ładu przestrzennego;

5) przygotowywanie propozycji wewnętrznych regulacji prawnych i organizacyjnych lub zmian w obowiązujących dokumentach, a także rozwiązań katalogowych i wytycznych mających wpływ na poprawę funkcjonalności, dostępności i estetyki przestrzeni publicznych oraz kształtowanie ładu przestrzennego;

6) sprawowanie pieczy nad działaniami biur i wydziałów Urzędu Miasta Poznania, jego jednostek organizacyjnych, a także miejskich spółek w zakresie stosowania rekomendowanych dla  przestrzeni  publicznych  Miasta rozwiązań katalogowych i wytycznych;

7) opiniowanie dokumentacji projektowej, przedsięwzięć oraz instalacji czasowych i stałych w przestrzeni miasta  pod kątem spełnienia wymagań przyjętych w wewnętrznych regulacjach dotyczących estetyki i dostępności przestrzeni publicznych oraz zgodności z przyjętymi rozwiązaniami katalogowymi i wytycznymi;

8) monitorowanie inwestycji miejskich w przestrzeni publicznej pod kątem spełnienia wymagań dotyczących estetyki i dostępności przestrzeni publicznej  na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz ocena sposobu wdrażania rozwiązań;

9) kierowanie wniosków do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Straży Miejskiej oraz innych właściwych miejskich jednostek organizacyjnych i organów administracji w sprawie egzekwowania obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa miejscowego i zarządzeń Prezydenta Miasta w dziedzinie ładu przestrzennego oraz współpraca z tymi jednostkami;

10) monitorowanie i dokumentowanie sytuacji na terenie miasta dotyczącej funkcjonalności, estetyki i dostępności przestrzeni, sporządzanie analiz i raportów na ten temat;

11) przygotowanie konkursów i opracowań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych;

12) udział w pracach Zespołów zadaniowych oraz w razie potrzeby w postępowaniach administracyjnych dotyczących ładu przestrzennego, estetyki i dostępności przestrzeni publicznych;

13) wdrożenie i aktualizacja Standardów Dostępności Miasta Poznania w zakresie przestrzeni publicznej do praktyki inwestycyjnej;

14) zalecanie do stosowania autorskich rozwiązań standardów dla osób niepełnosprawnych w nietypowych układach zagospodarowania przestrzeni publicznej i układów komunikacyjnych;

15) udzielanie porad technicznych dla inwestorów miejskich w zakresie zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej;

Wydział/jednostka

Zarząd Dróg Miejskich

Metryczka

Opis zmian: stanowisko specjalistyczne (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2020-03-12 10:53