Wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokananie wpisu.
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego
3. Lista obecności na zebraniu założycielskim
4. Lista Założycieli

5. Podjęte uchwały.
6. Statut - 1 egzemplarz plus wersja elektorniczna. Statut powinien zawierać: parafy członków Zarządu na każdej ze stron Statutu, a na ostatniej stronie (zamiast paraf) podpisy członków Zarządu.
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dodatkowo: wersja elektroniczna uzupełnionej listy założycieli Klubu  - wymagany plik Word

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze (parter, po lewej stronie od wejścia do budynku)

Urząd Miasta Poznania
Wydział Sportu pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

Opłaty

opłata skarbowa - 10 zł. na rachunek Miasta Poznań:

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (PKO BP)

Termin i sposób załatwienia

Wpisu dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

Podstawa prawna

art.4 ust. 4 w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017.1463 z późniejszymi zmianami)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późniejszymi zmianami)

Inne informacje

Wychodząc Państwu naprzeciw opracowano wzory dokumentów, które mogą służyc pomocą przy zakładaniu stowarzyszenia lub dokonywaniu zmian organizacyjno-prawnych w jego strukturze (zamieszczone po prawej stronie ekranu). Mając na uwadze treść art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, który stanowi, że stowarzyszenie jest samorządne i samodzielnie pracownicy Wydziału Sportu nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej bądź bieżącej działalności stowarzyszenia, które nie dotyczą zamieszczonych na niniejszej stronie dokumentów.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:33 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)