Wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu.
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego
3. Lista obecności na zebraniu założycielskim
4. Lista Założycieli

5. Podjęte uchwały.
6. Statut - 1 egzemplarz plus wersja elektroniczna. Statut powinien zawierać: parafy członków Zarządu na każdej ze stron Statutu, a na ostatniej stronie (zamiast paraf) podpisy członków Zarządu.
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dodatkowo: wersja elektroniczna uzupełnionej listy założycieli Klubu  - wymagany plik Word

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze (parter, po lewej stronie od wejścia do budynku)

Urząd Miasta Poznania
Wydział Sportu pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

Opłaty

opłata skarbowa - 10 zł. na rachunek Miasta Poznań:

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (PKO BP)

Termin i sposób załatwienia

Wpisu dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

Podstawa prawna

art.4 ust. 4 w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2020 poz. 1133)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 poz. 1546 z późn. zm.)

Inne informacje

Wychodząc Państwu naprzeciw opracowano wzory dokumentów, które mogą służyć pomocą przy zakładaniu stowarzyszenia lub dokonywaniu zmian organizacyjno-prawnych w jego strukturze (zamieszczone po prawej stronie ekranu). Mając na uwadze treść art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261), który stanowi, że stowarzyszenie jest samorządne i samodzielnie pracownicy Wydziału Sportu nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej bądź bieżącej działalności stowarzyszenia, które nie dotyczą zamieszczonych na niniejszej stronie dokumentów.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta została we wzorach wniosków (zamieszczone po prawej stronie ekranu)

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Kruczkowska - Barlasz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 00:00
Opis zmian: sprostowanie dziennika ustaw (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maciej Młodzik
Data i godzina publikacji: 2022-05-05 11:13