Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Oświaty

Wymagane dokumenty

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Poznań jest dokonywany na podstawie pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie do ewidencji zawiera:

1) określenie nazwy szkoły lub placówki,

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

3) informację o siedzibie szkoły lub placówki (siedziba może być położona tylko na terenie miasta Poznania);

4) informację o miejscach prowadzenia zajęć (miejsca prowadzenia zajęć mogą być położone tylko na terenie miasta Poznania);

5) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

6) określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;

7) adres właściwego urzędu skarbowego,

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego;

2) listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki wraz z jego kwalifikacjami;

3) zobowiązanie do przestrzegania art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkół;

4) informację o warunkach lokalowych - zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

5) pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przypadku szkół; 

6) pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych;

7) pozytywną opinię Ministra Zdrowia w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia;

8) opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy;

9) Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Oświaty, ul. Libelta 16/20, Poznań

Opłaty

Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1591).
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez miasto Poznań obejmuje niepubliczne:
 • przedszkola,
 • punkty przedszkolne,
 • zespoły wychowania przedszkolnego,
 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadpodstawowe,
 • szkoły i placówki specjalne
 • placówki kształcenia ustawicznego,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:
 • osoby prawne tj.: Przedsiębiorstwa Państwowe, Stowarzyszenia, Organizacje Społeczne, Samorząd Gospodarczy i Zawodowy, Organizacje Związkowe, Organizacje Wyznaniowe, Wyższe Szkoły Niepaństwowe, Spółki Prawa Handlowego, Fundacje, Wyższe Szkoły Państwowe;
 • osoby fizyczne (każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych).

Tryb odwoławczy

Prezydent Miasta Poznania wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;

2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi Miasta Poznania w ciągu 14 od ich powstania (za wyjątkiem zmiany organu prowadzącego). Informację pisemną w tej sprawie, organ prowadzący składa w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania -  wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.

Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, opinię wojewódzkiej rady rynku pracy, a w przypadku szkół medycznych również Ministra Zdrowia.

Zmiana organu prowadzącego szkołę lub placówkę musi być zgłoszona minimum miesiąc przed planowaną zmianą organu prowadzącego. Zgłoszenia musi dokonać dotychczasowy organ prowadzący. Informację pisemną w tej sprawie, organ prowadzący składa w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania -  wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku, gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny i nie usunęła w terminie uchybień, o których mowa w art. 180 ust. 2 wymienionej ustawy,

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1) Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

2) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Prezydenta Miasta Poznania (pisemna informacja złożona w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania)

3) Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4) Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. 3.    Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, którym jest dokonanie wpisu szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Poznań.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)  dostępu do swoich danych osobowych

b)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)  żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Roman Sobisiak
Data wytworzenia informacji: 2021-06-08 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dagmara Antczak
Data i godzina publikacji: 2021-06-09 10:32