Wspieranie rodziny - Zasiłek rodzinny - Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku rodzinnego, masz prawo ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego w zależności od sytuacji.

Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek ten przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, czyli pannie, kawalerowi, wdowie, wdowcowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobie rozwiedzionej, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone.

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą uczącą się i nie ukończyłeś/aś 24 roku życia, uczysz się w szkole lub szkole wyższej, a oboje rodzice nie żyją - też możesz ubiegać się o ten dodatek.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli Twoje dziecko  ma orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 14:54 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)