Wydanie identyfikatora dla mieszkańców stref parkowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa.
  • W przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy użyczenia, wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu, przedstawienie  jej oryginał oraz pozostawianej jej kopii w aktach sprawy.
  • Dokumenty tożsamości lub inne dokumenty, z których wynikać będzie fakt zameldowania.
  • Potwierdzony przez Urząd Skarbowy PIT wskazujący na opłacenie podatków w mieście Poznaniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznego identyfikatora  dla osób zameldowanych na obszarze Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania wynosi 30 zł m-c  za pierwszy pojazd, 150 zł/m-c  za każdy kolejny pojazd.

Minimalny  czas wykupu identyfikatora to 3 miesiące, max. 12 miesięcy. (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r., ze zm.)  

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXIV/269/I/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SPP - DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

ZDM przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno - prawnej z osoba fizyczną lub prawną dotyczącej UŻYCZENIA POJAZDÓW po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.

Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, które ustalane jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnięnia.

Osoba uzyskujaca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.

Wolne od podatku dodchodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o padatku od spadków i darowizn.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Kaniewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-19 12:34 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)