Wydanie identyfikatora dla osób niepełnosprawnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

- Karta parkingowa wydana zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260, t.j. ze zm.).
- Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa.
- W przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowa użyczenia, wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu, przedstawienie jej oryginału oraz pozostawianej jej kopii w aktach sprawy.
- Dokumenty tożsamości lub inne dokumenty, z których wynikać będzie fakt zameldowania na terenie województwa Wielkopolskiego.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Miesięczny koszt wynosi 5 zł /m-c.  Minimalny  czas wykupu identyfikatora to 3 miesiące max. 12 miesięcy (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r., ze zm.).
Abonament można wykupić tylko na jeden samochód.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2017 r., poz.1260 tj. ze zm.).
Art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 j.t. ze zm.).
Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SPP - DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

ZDM przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno - prawnej z osoba fizyczną lub prawną dotyczącej UŻYCZENIA POJAZDÓW po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.

Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, które ustalane jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnianiem czasu trwania i miejsca udostępnienia.

Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.

Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Kaniewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-19 12:33 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)