Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości / działki obszarem rewitalizacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia wg sporządzonego wzoru umieszczonego na stronie internetowej http://www.poznan.pl/rewitalizacja  (w załączniku),
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
 • oryginał pełnomocnictwa/oryginał upoważnienia osoby - w przypadku ustanowienia pełnomocnika/upoważnionej osoby, wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć:

 • w skrzynce podawczej, która mieści się w przedsionku holu w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia wiąże się z uiszczeniem:

 • opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
 • opłaty od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17,00 zł (jeśli dotyczy).

Jednocześnie wyjaśnia się, że istotą zaświadczenia jest potwierdzenie określonego faktu lub stanu prawnego.
W związku z tym, opłatę skarbową w wysokości 17 zł pobiera się od każdego zaświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, nie zaś od każdego dokumentu zaświadczenia, który może zawierać więcej niż jedno zaświadczenie. 

Wydanie zaświadczenia obejmującego większą liczbę nieruchomości  wymaga wniesienia opłaty skarbowej stanowiącej iloczyn liczby tych nieruchomości oraz stawki opłaty skarbowej (liczba nieruchomości wskazanych we wniosku x 17 zł = kwota opłaty skarbowej).

Opłatę można uiścić:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 • we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (bez dodatkowych kosztów),
 • u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr Nr LV/1009/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia (wpływu) wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ OD PEŁNOMOCNICTWA

(Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., część IV)

Podstawa upoważniająca do zwolnienia z opłaty skarbowej:

"Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów (...),

jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu."

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Odbiór zaświadczenia możliwy jest:

Rekomenduje się skorzystanie z możliwości przesłania zaświadczenia na adres wskazany przez wnioskodawcę.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Środki odwoławcze rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. (+48) 61 670-40-31).

Inne informacje

więcej informacji...

Obowiązek informacyjny

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Kowalak
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: Aktualizacja informacji o opłatach (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Gumna
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 08:28